Xiangjie Kong


2023

doi dblp
A multi-attribute decision making approach based on information extraction for real estate buyer profiling
Linan Zhu | Minhao Xu | Yifei Xu | Zhechao Zhu | Yanyan Zhao | Xiangjie Kong
2023 Volume 26 Issue 1

2020

doi dblp
TBI2Flow: Travel behavioral inertia based long-term taxi passenger flow prediction
Xiangjie Kong | Feng Xia | Zhenhuan Fu | Xiaoran Yan | Amr Tolba | Zafer Al-Makhadmeh
2020 Volume 23 Issue 2

2019

doi dblp
CSTeller: forecasting scientific collaboration sustainability based on extreme gradient boosting
Wei Wang | Bo Xu | Jiaying Liu | Zixin Cui | Shuo Yu | Xiangjie Kong | Feng Xia
2019 Volume 22 Issue 6

doi dblp
CoPFun: an urban co-occurrence pattern mining scheme based on regional function discovery
Xiangjie Kong | Menglin Li | Jianxin Li | Kaiqi Tian | Xiping Hu | Feng Xia
2019 Volume 22 Issue 3

2018

doi dblp
LoTAD: long-term traffic anomaly detection based on crowdsourced bus trajectory data
Xiangjie Kong | Ximeng Song | Feng Xia | Haochen Guo | Jinzhong Wang | Amr Tolba
2018 Volume 21 Issue 3

2017

doi dblp
Random Walk-based Beneficial Collaborators Recommendation Exploiting Dynamic Research Interests and Academic Influence
Xiangjie Kong | Huizhen Jiang | Teshome Megersa Bekele | Wei Wang | Zhenzhen Xu
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Evaluating the Impact of Articles with Geographical Distances between Institutions
Xiaomei Bai | Jie Hou | Hongzhuang Du | Xiangjie Kong | Feng Xia
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Is Scientific Collaboration Sustainability Predictable?
Wei Wang | Zixin Cui | Tong Gao | Shuo Yu | Xiangjie Kong | Feng Xia
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017