Xiangyu Zhao


2014

doi dblp
A hybrid recommendation algorithm adapted in e-learning environments
Wei Chen | Zhendong Niu | Xiangyu Zhao | Yi Li
2014 Volume 17 Issue 2

2017

doi dblp
Modeling Temporal-Spatial Correlations for Crime Prediction
Xiangyu Zhao | Jiliang Tang
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2020

doi dblp
Whole-Chain Recommendations
Xiangyu Zhao | Long Xia | Lixin Zou | Hui Liu | Dawei Yin | Jiliang Tang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Neural Interactive Collaborative Filtering
Lixin Zou | Long Xia | Yulong Gu | Xiangyu Zhao | Weidong Liu | Jimmy Xiangji Huang | Dawei Yin
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Automated Embedding Size Search in Deep Recommender Systems
Haochen Liu | Xiangyu Zhao | Chong Wang | Xiaobing Liu | Jiliang Tang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Deep Reinforcement Learning for Information Retrieval: Fundamentals and Advances
Weinan Zhang | Xiangyu Zhao | Li Zhao | Dawei Yin | Grace Hui Yang | Alex Beutel
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Multiple Knowledge Syncretic Transformer for Natural Dialogue Generation
Xiangyu Zhao | Longbiao Wang | Ruifang He | Ting Yang | Jinxin Chang | Ruifang Wang
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2021

doi dblp
DRL4IR: 2nd Workshop on Deep Reinforcement Learning for Information Retrieval
Weinan Zhang | Xiangyu Zhao | Li Zhao | Dawei Yin | Grace Hui Yang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Towards Long-term Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge | Shuchang Liu | Ruoyuan Gao | Yikun Xian | Yunqi Li | Xiangyu Zhao | Changhua Pei | Fei Sun | Junfeng Ge | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
AutoDim: Field-aware Embedding Dimension Searchin Recommender Systems
Xiangyu Zhao | Haochen Liu | Hui Liu | Jiliang Tang | Weiwei Guo | Jun Shi | Sida Wang | Huiji Gao | Bo Long
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
UserSim: User Simulation via Supervised GenerativeAdversarial Network
Xiangyu Zhao | Long Xia | Lixin Zou | Hui Liu | Dawei Yin | Jiliang Tang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021