Xianling Mao


2022

doi dblp
Improving Personality Consistency in Conversation by Persona Extending
Yifan Liu | Wei Wei | Jiayi Liu | Xianling Mao | Rui Fang | Dangyang Chen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Target-guided Emotion-aware Chat Machine
Wei Wei | Jiayi Liu | Xianling Mao | Guibing Guo | Feida Zhu | Pan Zhou | Yuchong Hu | Shanshan Feng
2021 Volume 39 Issue 4

2020

doi dblp
Global Context Enhanced Graph Neural Networks for Session-based Recommendation
Ziyang Wang | Wei Wei | Gao Cong | Xiao-Li Li | Xianling Mao | Minghui Qiu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
From Question to Text: Question-Oriented Feature Attention for Answer Selection
Heyan Huang | Xiaochi Wei | Liqiang Nie | Xianling Mao | Xin-Shun Xu
2019 Volume 37 Issue 1

doi dblp
Emotion-aware Chat Machine: Automatic Emotional Response Generation for Human-like Emotional Interaction
Wei Wei | Jiayi Liu | Xianling Mao | Guibing Guo | Feida Zhu | Pan Zhou | Yuchong Hu
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2016

doi dblp
A Comparative Study of Answer-Contained Snippets and Traditional Snippets
Xianling Mao | Dan Wang | Yi-Jing Hao | Wenqing Yuan | Heyan Huang
Information Retrieval Technology - 12th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2016, Beijing, China, November 30 - December 2, 2016, Proceedings

2012

doi dblp
Automatic labeling hierarchical topics
Xianling Mao | Zhaoyan Ming | Zheng-Jun Zha | Tat-Seng Chua | Hongfei Yan | Xiaoming Li
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

doi dblp
Hierarchical topic integration through semi-supervised hierarchical topic modeling
Xianling Mao | Jing He | Hongfei Yan | Xiaoming Li
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012