Xiao Huang


2023

doi dblp
International Workshop on Learning with Knowledge Graphs: Construction, Embedding, and Reasoning
Qing Li | Xiao Huang | Ninghao Liu | Yuxiao Dong | Guansong Pang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Active Ensemble Learning for Knowledge Graph Error Detection
Junnan Dong | Qinggang Zhang | Xiao Huang | Qiaoyu Tan | Daochen Zha | Zihao Zhao
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
S2GAE: Self-Supervised Graph Autoencoders are Generalizable Learners with Graph Masking
Qiaoyu Tan | Ninghao Liu | Xiao Huang | Soo-Hyun Choi | Li Li | Rui Chen | Xia Hu
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Multi-Interest Refinement by Collaborative Attributes Modeling for Click-Through Rate Prediction
Huachi Zhou | Jiaqi Fan | Xiao Huang | Ka Ho Li | Zhenyu Tang | Dahai Yu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Temporal Augmented Graph Neural Networks for Session-Based Recommendations
Huachi Zhou | Qiaoyu Tan | Xiao Huang | Kaixiong Zhou | Xiaoling Wang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Subtractive Aggregation for Attributed Network Anomaly Detection
Shuang Zhou | Qiaoyu Tan | Zhiming Xu | Xiao Huang | Fu-Lai Chung
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
REFORM: Error-Aware Few-Shot Knowledge Graph Completion
Song Wang | Xiao Huang | Chen Chen | Liang Wu | Jundong Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Report on the international workshop on natural language processing for recommendations (NLP4REC 2020) workshop held at WSDM 2020
Xiao Huang | Pengjie Ren | Zhaochun Ren | Fei Sun | Xiangnan He | Dawei Yin | Maarten de Rijke
2020 Volume 54 Issue 1

2019

doi dblp
Knowledge Graph Embedding Based Question Answering
Xiao Huang | Jingyuan Zhang | Dingcheng Li | Ping Li
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
SpecAE: Spectral AutoEncoder for Anomaly Detection in Attributed Networks
Yuening Li | Xiao Huang | Jundong Li | Mengnan Du | Na Zou
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
Exploring Expert Cognition for Attributed Network Embedding
Xiao Huang | Qingquan Song | Jundong Li | Xia Hu
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

2017

doi dblp
Label Informed Attributed Network Embedding
Xiao Huang | Jundong Li | Xia Hu
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017