Xiao Wang


2022

doi dblp
Space4HGNN: A Novel, Modularized and Reproducible Platform to Evaluate Heterogeneous Graph Neural Network
Tianyu Zhao | Cheng Yang | Yibo Li | Quan Gan | Zhenyi Wang | Fengqi Liang | Huan Zhao | Yingxia Shao | Xiao Wang | Chuan Shi
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Geometric Disentangled Collaborative Filtering
Yiding Zhang | Chaozhuo Li | Xing Xie | Xiao Wang | Chuan Shi | Yuming Liu | Hao Sun | Liangjie Zhang | Weiwei Deng | Qi Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
OpenHGNN: An Open Source Toolkit for Heterogeneous Graph Neural Network
Hui Han | Tianyu Zhao | Cheng Yang | Hongyi Zhang | Yaoqi Liu | Xiao Wang | Chuan Shi
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Compact Graph Structure Learning via Mutual Information Compression
Nian Liu | Xiao Wang | Lingfei Wu | Yu Chen | Xiaojie Guo | Chuan Shi
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Prohibited Item Detection via Risk Graph Structure Learning
Yugang Ji | Guanyi Chu | Xiao Wang | Chuan Shi | Jianan Zhao | Junping Du
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Confidence May Cheat: Self-Training on Graph Neural Networks under Distribution Shift
Hongrui Liu | Binbin Hu | Xiao Wang | Chuan Shi | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Prohibited Item Detection on Heterogeneous Risk Graphs
Yugang Ji | Chuan Shi | Xiao Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Large-scale Comb-K Recommendation
Houye Ji | Junxiong Zhu | Chuan Shi | Xiao Wang | Bai Wang | Chaoyu Zhang | Zixuan Zhu | Feng Zhang | Yanghua Li
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Lorentzian Graph Convolutional Networks
Yiding Zhang | Xiao Wang | Chuan Shi | Nian Liu | Guojie Song
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Interpreting and Unifying Graph Neural Networks with An Optimization Framework
Meiqi Zhu | Xiao Wang | Chuan Shi | Houye Ji | Peng Cui
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Graph Structure Estimation Neural Networks
Ruijia Wang | Shuai Mou | Xiao Wang | Wanpeng Xiao | Qi Ju | Chuan Shi | Xing Xie
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
One2Multi Graph Autoencoder for Multi-view Graph Clustering
Shaohua Fan | Xiao Wang | Chuan Shi | Emiao Lu | Ken Lin | Bai Wang
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Structural Deep Clustering Network
Deyu Bo | Xiao Wang | Chuan Shi | Meiqi Zhu | Emiao Lu | Peng Cui
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Temporal Network Embedding with Micro- and Macro-dynamics
Yuanfu Lu | Xiao Wang | Chuan Shi | Philip S. Yu | Yanfang Ye
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Heterogeneous Graph Attention Network
Xiao Wang | Houye Ji | Chuan Shi | Bai Wang | Yanfang Ye | Peng Cui | Philip S. Yu
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Abnormal Event Detection via Heterogeneous Information Network Embedding
Shaohua Fan | Chuan Shi | Xiao Wang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018