Xiao Yan


2022

doi dblp
Automatic Meta-Path Discovery for Effective Graph-Based Recommendation
Wentao Ning | Reynold Cheng | Jiajun Shen | Nur Al Hasan Haldar | Ben Kao | Xiao Yan | Nan Huo | Wai Kit Lam | Tian Li | Bo Tang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
GAIPS: Accelerating Maximum Inner Product Search with GPU
Long Xiang | Xiao Yan | Lan Lu | Bo Tang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
Convolutional Embedding for Edit Distance
Xinyan Dai | Xiao Yan | Kaiwen Zhou | Yuxuan Wang | Han Yang | James Cheng
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
PMD: An Optimal Transportation-Based User Distance for Recommender Systems
Yitong Meng | Xinyan Dai | Xiao Yan | James Cheng | Weiwen Liu | Jun Guo | Benben Liao | Guangyong Chen
Advances in Information Retrieval - 42nd European Conference on IR Research, ECIR 2020, Lisbon, Portugal, April 14-17, 2020, Proceedings, Part II

2017

doi dblp
LoSHa: A General Framework for Scalable Locality Sensitive Hashing
Jinfeng Li | James Cheng | Fan Yang | Yuzhen Huang | Yunjian Zhao | Xiao Yan | Ruihao Zhao
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017