Xiaofeng Zhu


2022

doi dblp
Robust self-tuning multi-view clustering
Chang-an Yuan | Yonghua Zhu | Zhi Zhong | Wei Zheng | Xiaofeng Zhu
2022 Volume 25 Issue 2

doi dblp
Universal adversarial perturbations generative network
Zheng Wang | Yang Yang | Jingjing Li | Xiaofeng Zhu
2022 Volume 25 Issue 4

doi dblp
Multi-task multi-modality SVM for early COVID-19 Diagnosis using chest CT data
Rongyao Hu | Jiangzhang Gan | Xiaofeng Zhu | Tong Liu | Xiaoshuang Shi
2022 Volume 59 Issue 1

2021

doi dblp
Adaptive reverse graph learning for robust subspace learning
Chang-An Yuan | Zhi Zhong | Cong Lei | Xiaofeng Zhu | Rongyao Hu
2021 Volume 58 Issue 6

2020

doi dblp
Spectral clustering via half-quadratic optimization
Xiaofeng Zhu | Jiangzhang Gan | Guangquan Lu | Jiaye Li | Shichao Zhang
2020 Volume 23 Issue 3

doi dblp
Robust SVM with adaptive graph learning
Rongyao Hu | Xiaofeng Zhu | Yonghua Zhu | Jiangzhang Gan
2020 Volume 23 Issue 3

2019

doi dblp
Low-rank dimensionality reduction for multi-modality neurodegenerative disease identification
Xiaofeng Zhu | Heung-Il Suk | Dinggang Shen
2019 Volume 22 Issue 2

doi dblp
Group sparse reduced rank regression for neuroimaging genetic study
Xiaofeng Zhu | Heung-Il Suk | Dinggang Shen
2019 Volume 22 Issue 2

doi dblp
Low-rank hypergraph feature selection for multi-output regression
Xiaofeng Zhu | Rongyao Hu | Cong Lei | Kim-Han Thung | Wei Zheng | Can Wang
2019 Volume 22 Issue 2

2018

doi dblp
Editorial: Deep Mining Big Social Data
Xiaofeng Zhu | Gerard Sanroma | Jilian Zhang | Brent C. Munsell
2018 Volume 21 Issue 6

2017

doi dblp
Learning k for kNN Classification
Shichao Zhang | Xuelong Li | Ming Zong | Xiaofeng Zhu | Debo Cheng
2017 Volume 8 Issue 3

2015

doi dblp
Zero-shot Image Categorization by Image Correlation Exploration
Lianli Gao | Jingkuan Song | Junming Shao | Xiaofeng Zhu | Heng Tao Shen
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015

2013

doi dblp
Sparse hashing for fast multimedia search
Xiaofeng Zhu | Zi Huang | Hong Cheng | Jiangtao Cui | Heng Tao Shen
2013 Volume 31 Issue 2