Xiaohui Xie


2022

doi dblp
Pre-training Methods in Information Retrieval
Yixing Fan | Xiaohui Xie | Yinqiong Cai | Jia Chen | Xinyu Ma | Xiangsheng Li | Ruqing Zhang | Jiafeng Guo
2022 Volume 16 Issue 3

doi dblp
Web Search via an Efficient and Effective Brain-Machine Interface
Xuesong Chen | Ziyi Ye | Xiaohui Xie | Yiqun Liu | Xiaorong Gao | Weihang Su | Shuqi Zhu | Yike Sun | Min Zhang | Shaoping Ma
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Axiomatically Regularized Pre-training for Ad hoc Search
Jia Chen | Yiqun Liu | Yan Fang | Jiaxin Mao | Hui Fang | Shenghao Yang | Xiaohui Xie | Min Zhang | Shaoping Ma
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Why Don't You Click: Understanding Non-Click Results in Web Search with Brain Signals
Ziyi Ye | Xiaohui Xie | Yiqun Liu | Zhihong Wang | Xuancheng Li | Jiaji Li | Xuesong Chen | Min Zhang | Shaoping Ma
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Evaluating Interpolation and Extrapolation Performance of Neural Retrieval Models
Jingtao Zhan | Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Jiafeng Guo | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Towards a Better Understanding of Human Reading Comprehension with Brain Signals
Ziyi Ye | Xiaohui Xie | Yiqun Liu | Zhihong Wang | Xuesong Chen | Min Zhang | Shaoping Ma
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Global or Local: Constructing Personalized Click Models for Web Search
Junqi Zhang | Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Xiaohui Xie | Min Zhang | Shaoping Ma | Qi Tian
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Enhance Performance of Ad-hoc Search via Prompt Learning
Shenghao Yang | Yiqun Liu | Xiaohui Xie | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval - 28th China Conference, CCIR 2022, Chongqing, China, September 16-18, 2022, Revised Selected Papers

2021

doi dblp
Constructing a Comparison-based Click Model for Web Search
Ruizhe Zhang | Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Challenges in designing a brain-machine search interface
Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Xiaohui Xie | Min Zhang | Shaoping Ma
2020 Volume 54 Issue 2

doi dblp
Modeling User Behavior for Vertical Search: Images, Apps and Products
Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Maarten de Rijke
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Models Versus Satisfaction: Towards a Better Understanding of Evaluation Metrics
Fan Zhang | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Xiaohui Xie | Weizhi Ma | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Preference-based Evaluation Metrics for Web Image Search
Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Maarten de Rijke | Haitian Chen | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Investigating Fine-Grained Usefulness Perception Process in Mobile Search
Yukun Zheng | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Xiaohui Xie | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval - 26th China Conference, CCIR 2020, Xi'an, China, August 14-16, 2020, Proceedings

2019

doi dblp
User Behavior Modeling for Web Image Search
Xiaohui Xie
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
Improving Web Image Search with Contextual Information
Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Maarten de Rijke | Qingyao Ai | Yufei Huang | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Grid-based Evaluation Metrics for Web Image Search
Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Maarten de Rijke | Yunqiu Shao | Zixin Ye | Min Zhang | Shaoping Ma
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Why People Search for Images using Web Search Engines
Xiaohui Xie | Yiqun Liu | Maarten de Rijke | Jiyin He | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
Constructing an Interaction Behavior Model for Web Image Search
Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Maarten de Rijke | Ruizhe Zhang | Min Zhang | Shaoping Ma
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

2017

doi dblp
Time-Aware Click Model
Yiqun Liu | Xiaohui Xie | Chao Wang | Jian-Yun Nie | Min Zhang | Shaoping Ma
2017 Volume 35 Issue 3

doi dblp
Investigating Examination Behavior of Image Search Users
Xiaohui Xie | Yiqun Liu | Xiaochuan Wang | Meng Wang | Zhijing Wu | Yingying Wu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
A Study of User Image Search Behavior Based on Log Analysis
Zhijing Wu | Xiaohui Xie | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval - 23rd China conference, CCIR 2017, Shanghai, China, July 13-14, 2017, Proceedings

2011

doi dblp
Instant video summarization during shooting with mobile phone
Xiao Zeng | Xiaohui Xie | Kongqiao Wang
Proceedings of the 1st International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2011, Trento, Italy, April 18 - 20, 2011