Xiaohui Yan


2020

doi dblp
A general strategy for researches on Chinese "30340(de)" structure based on neural network
Bingqing Shi | Weiguang Qu | Rubing Dai | Bin Li | Xiaohui Yan | Junsheng Zhou | Yanhui Gu | Ge Xu
2020 Volume 23 Issue 6

2019

doi dblp
Generative Question Refinement with Deep Reinforcement Learning in Retrieval-based QA System
Ye Liu | Chenwei Zhang | Xiaohui Yan | Yi Chang | Philip S. Yu
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2016

doi dblp
Ease the Process of Machine Learning with Dataflow
Tianyou Guo | Jun Xu | Xiaohui Yan | Jianpeng Hou | Ping Li | Zhaohui Li | Jiafeng Guo | Xueqi Cheng
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2013

doi dblp
A biterm topic model for short texts
Xiaohui Yan | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Xueqi Cheng
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013

2012

doi dblp
Clustering short text using Ncut-weighted non-negative matrix factorization
Xiaohui Yan | Jiafeng Guo | Shenghua Liu | Xueqi Cheng | Yanfeng Wang
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

2011

doi dblp
Context-aware query recommendation by learning high-order relation in query logs
Xiaohui Yan | Jiafeng Guo | Xueqi Cheng
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011