Xiaojun Chang


2023

doi dblp
Auxiliary signal-guided knowledge encoder-decoder for medical report generation
Mingjie Li | Rui Liu | Fuyu Wang | Xiaojun Chang | Xiaodan Liang
2023 Volume 26 Issue 1

2022

doi dblp
Locality-Sensitive State-Guided Experience Replay Optimization for Sparse Rewards in Online Recommendation
Xiaocong Chen | Lina Yao | Julian J. McAuley | Weili Guan | Xiaojun Chang | Xianzhi Wang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Personalized Fashion Compatibility Modeling via Metapath-guided Heterogeneous Graph Learning
Weili Guan | Fangkai Jiao | Xuemeng Song | Haokun Wen | Chung-Hsing Yeh | Xiaojun Chang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
Self-weighted Robust LDA for Multiclass Classification with Edge Classes
Caixia Yan | Xiaojun Chang | Minnan Luo | Qinghua Zheng | Xiaoqin Zhang | Zhihui Li | Feiping Nie
2021 Volume 12 Issue 1

2020

doi dblp
Pair-based Uncertainty and Diversity Promoting Early Active Learning for Person Re-identification
Wenhe Liu | Xiaojun Chang | Ling Chen | Dinh Phung | Xiaoqin Zhang | Yi Yang | Alexander G. Hauptmann
2020 Volume 11 Issue 2

doi dblp
Forward and Backward Multimodal NMT for Improved Monolingual and Multilingual Cross-Modal Retrieval
Po-Yao Huang | Xiaojun Chang | Alexander G. Hauptmann | Eduard H. Hovy
Proceedings of the 2020 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2020, Dublin, Ireland, June 8-11, 2020

doi dblp
Unsupervised Domain Adaptive Graph Convolutional Networks
Man Wu | Shirui Pan | Chuan Zhou | Xiaojun Chang | Xingquan Zhu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
MMALFM: Explainable Recommendation by Leveraging Reviews and Images
Zhiyong Cheng | Xiaojun Chang | Lei Zhu | Rose Catherine Kanjirathinkal | Mohan S. Kankanhalli
2019 Volume 37 Issue 2

doi dblp
Improving What Cross-Modal Retrieval Models Learn through Object-Oriented Inter- and Intra-Modal Attention Networks
Po-Yao Huang | Vaibhav | Xiaojun Chang | Alexander G. Hauptmann
Proceedings of the 2019 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2019, Ottawa, ON, Canada, June 10-13, 2019

2018

doi dblp
Few-Shot Text and Image Classification via Analogical Transfer Learning
Wenhe Liu | Xiaojun Chang | Yan Yan | Yi Yang | Alexander G. Hauptmann
2018 Volume 9 Issue 6

2015

doi dblp
Incremental Multimodal Query Construction for Video Search
Shicheng Xu | Huan Li | Xiaojun Chang | Shoou-I Yu | Xingzhong Du | Xuanchong Li | Lu Jiang | Zexi Mao | Zhen-Zhong Lan | Susanne Burger | Alexander G. Hauptmann
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015