Xiaokai Chu


2023

doi dblp
Pre-trained Language Model-based Retrieval and Ranking for Web Search
Lixin Zou | Weixue Lu | Yiding Liu | Hengyi Cai | Xiaokai Chu | Dehong Ma | Daiting Shi | Yu Sun | Zhicong Cheng | Simiu Gu | Shuaiqiang Wang | Dawei Yin
2023 Volume 17 Issue 1

2022

doi dblp
H-ERNIE: A Multi-Granularity Pre-Trained Language Model for Web Search
Xiaokai Chu | Jiashu Zhao | Lixin Zou | Dawei Yin
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
FingFormer: Contrastive Graph-based Finger Operation Transformer for Unsupervised Mobile Game Bot Detection
Wenbin Li | Xiaokai Chu | Yueyang Su | Di Yao | Shiwei Zhao | Runze Wu | Shize Zhang | Jianrong Tao | Hao Deng | Jingping Bi
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Variational Cross-Network Embedding for Anonymized User Identity Linkage
Xiaokai Chu | Xinxin Fan | Zhihua Zhu | Jingping Bi
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
LRHNE: A Latent-Relation Enhanced Embedding Method for Heterogeneous Information Networks
Zhihua Zhu | Xinxin Fan | Xiaokai Chu | Jianhui Huang | Jingping Bi
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Cross-Network Embedding for Multi-Network Alignment
Xiaokai Chu | Xinxin Fan | Di Yao | Zhihua Zhu | Jianhui Huang | Jingping Bi
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019