Xiaoling Wang


2022

doi dblp
Community Trend Prediction on Heterogeneous Graph in E-commerce
Jiahao Yuan | Zhao Li | Pengcheng Zou | Xuan Gao | Jinwei Pan | Wendi Ji | Xiaoling Wang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

2021

doi dblp
Temporal Augmented Graph Neural Networks for Session-Based Recommendations
Huachi Zhou | Qiaoyu Tan | Xiao Huang | Kaixiong Zhou | Xiaoling Wang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao | Shanlei Mu | Yupeng Hou | Zihan Lin | Yushuo Chen | Xingyu Pan | Kaiyuan Li | Yujie Lu | Hui Wang | Changxin Tian | Yingqian Min | Zhichao Feng | Xinyan Fan | Xu Chen | Pengfei Wang | Wendi Ji | Yaliang Li | Xiaoling Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Sequential Recommender via Time-aware Attentive Memory Network
Wendi Ji | Keqiang Wang | Xiaoling Wang | Tingwei Chen | Alexandra I. Cristea
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2017

doi dblp
Latent semantic diagnosis in traditional chinese medicine
Wendi Ji | Ying Zhang | Xiaoling Wang | Yiping Zhou
2017 Volume 20 Issue 5

2016

doi dblp
Bayesian Performance Comparison of Text Classifiers
Dell Zhang | Jun Wang | Emine Yilmaz | Xiaoling Wang | Yuxin Zhou
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

doi dblp
A Probabilistic Multi-Touch Attribution Model for Online Advertising
Wendi Ji | Xiaoling Wang | Dell Zhang
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2014

doi dblp
A unified framework for semi-supervised PU learning
Haoji Hu | Chaofeng Sha | Xiaoling Wang | Aoying Zhou
2014 Volume 17 Issue 4

doi dblp
Towards online review spam detection
Yuming Lin | Tao Zhu | Xiaoling Wang | Jingwei Zhang | Aoying Zhou
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

2012

doi dblp
An information theoretic approach to sentiment polarity classification
Yuming Lin | Jingwei Zhang | Xiaoling Wang | Aoying Zhou
Proceedings of the 2nd Joint WICOW/AIRWeb Workshop on Web Quality, WebQuality '12, Lyon, France, April 16, 2012

doi dblp
Sentiment classification via integrating multiple feature presentations
Yuming Lin | Jingwei Zhang | Xiaoling Wang | Aoying Zhou
Proceedings of the 21st World Wide Web Conference, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012 (Companion Volume)

2007

doi dblp
MQX: multi-query engine for compressed XML data
Xiaoling Wang | Aoying Zhou | Juzhen He | Wilfred Ng
SIGIR 2007: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Amsterdam, The Netherlands, July 23-27, 2007

doi dblp
Academic web search engine: generating a survey automatically
Ye Wang | Zhihua Geng | Sheng Huang | Xiaoling Wang | Aoying Zhou
Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007