Xiaolu Zhang


2022

doi dblp
An Industrial Framework for Cold-Start Recommendation in Zero-Shot Scenarios
Zhaoxin Huan | Gongduo Zhang | Xiaolu Zhang | Jun Zhou | Qintong Wu | Lihong Gu | Jinjie Gu | Yong He | Yue Zhu | Linjian Mo
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Task Similarity Aware Meta Learning for Cold-Start Recommendation
Jieyu Yang | Zhaoxin Huan | Yong He | Ke Ding | Liang Zhang | Xiaolu Zhang | Jun Zhou | Linjian Mo
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
GFlow-FT: Pick a Child Network via Gradient Flow for Efficient Fine-Tuning in Recommendation Systems
Ke Ding | Yong He | Xin Dong | Jieyu Yang | Liang Zhang | Ang Li | Xiaolu Zhang | Linjian Mo
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
MSSM: A Multiple-level Sparse Sharing Model for Efficient Multi-Task Learning
Ke Ding | Xin Dong | Yong He | Lei Cheng | Chilin Fu | Zhaoxin Huan | Hai Li | Tan Yan | Liang Zhang | Xiaolu Zhang | Linjian Mo
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Learning to Select Instance: Simultaneous Transfer Learning and Clustering
Zhaoxin Huan | Yulong Wang | Yong He | Xiaolu Zhang | Chilin Fu | Weichang Wu | Jun Zhou | Ke Ding | Liang Zhang | Linjian Mo
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
aDMSCN: A Novel Perspective for User Intent Prediction in Customer Service Bots
Kuan Xu | Chilin Fu | Xiaolu Zhang | Cen Chen | Ya-Lin Zhang | Wenge Rong | Zujie Wen | Jun Zhou | Xiaolong Li | Yu Qiao
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Reinforcement Learning for User Intent Prediction in Customer Service Bots
Cen Chen | Chilin Fu | Xu Hu | Xiaolu Zhang | Jun Zhou | Xiaolong Li | Forrest Sheng Bao
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2013

doi dblp
MetKB: enriching RDF knowledge bases with web entity-attribute tables
Haoqiong Bian | Yueguo Chen | Xiaoyong Du | Xiaolu Zhang
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013