Xiaoming Yu


2017

pdf dblp
ICTNET at TREC2017 OpenSearch Track
Peng Xu | Long Bai | Suiyuan Zhang | Fang Yang | Zhibin Zhang | Xiaoming Yu | Xiaolong Jin | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Sixth Text REtrieval Conference, TREC 2017, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-17, 2017

pdf dblp
ICTNET at TREC 2017 Dynamic Domain Track
Weimin Zhang | Yaokang Hu | Rongqian Jia | Xianfa Wang | Le Zhang | Yue Feng | Sihao Yu | Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Sixth Text REtrieval Conference, TREC 2017, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-17, 2017

2014

pdf dblp
ICTNET at Web Track TREC2014
Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Feng Guan | Xi-Peng Li | Man Du | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

pdf dblp
ICTNET at Session Track TREC2014
Yuanhai Xue | Guoxin Cui | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

pdf dblp
ICTNET at Federated Web Search Track 2014
Feng Guan | Shuiyuan Zhang | Chunmei Liu | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

2013

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2013
Yuanhai Xue | Feng Guan | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013

pdf dblp
ICTNET at Session Track TREC 2013
Zhenhong Chen | Long Xia | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013

pdf dblp
ICTNET at Federated Web Search Track 2013
Feng Guan | Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013

2012

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2012 Diversity Task
Zilong Feng | Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Hongbo Xu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2012 adhoc Task
Heyuan Li | Yuanhai Xue | Shaohua Guo | Feng Guan | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

pdf dblp
ICTNET at Session Track TREC 2012
Zhenhong Chen | Mingchuan Wei | Junxiao Nan | Jun Chen | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

doi dblp
Exploring and Exploiting Proximity Statistic for Information Retrieval Model
Yadong Zhu | Yuanhai Xue | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Xueqi Cheng | Xiaoming Yu
Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings

2011

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2011 Ad-Hoc Track
Heyuan Li | Yuanhai Xue | Xu Chen | Xiaoming Yu | Feng Guan | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2011 Diversity Track
Shengxian Wan | Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Feng Guan | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

pdf dblp
ICTNET at Session Track TREC 2011
Mingxhuan Wei | Yuanhai Xue | Chen Xu | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

2010

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2010 Spam Task
Liang Zhu | Bolong Zhu | Jianguo Wang | Xu Chen | Zeying Peng | Xiaoming Yu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2010 Diversity Task
Yuanhai Xue | Zeying Peng | Xiaoming Yu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2010 Ad-hoc Task
Xu Chen | Zeying Peng | Jianguo Wang | Xiaoming Yu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

pdf dblp
ICTNET at Entity Track TREC 2010
Lei Cao | Lu Bai | Xueqi Cheng | Jiafeng Guo | Hongbo Xu | Yue Liu | Xiaoming Yu
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

pdf dblp
ICTNET at Blog Track TREC 2010
Xueke Xu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xiaoming Yu | Zeying Peng | Xueqi Cheng | Lihao Xiao | Shuaishuai Nie
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

2009

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2009 Ad-hoc Task
Feng Guan | Xiaoming Yu | Zeying Peng | Hongbo Xu | Yue Liu | Linhai Song | Xueqi Cheng
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2009 Diversity Track
Wenjing Bi | Xiaoming Yu | Yue Liu | Feng Guan | Zeying Peng | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

pdf dblp
ICTNET at Blog Track TREC 2009
Xueke Xu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xiaoming Yu | Linhai Song | Feng Guan | Zeying Peng | Xueqi Cheng
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009