Xiaoqiang Zhu


2022

doi dblp
A Cooperative-Competitive Multi-Agent Framework for Auto-bidding in Online Advertising
Chao Wen | Miao Xu | Zhilin Zhang | Zhenzhe Zheng | Yuhui Wang | Xiangyu Liu | Yu Rong | Dong Xie | Xiaoyang Tan | Chuan Yu | Jian Xu | Fan Wu | Guihai Chen | Xiaoqiang Zhu | Bo Zheng
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
CAN: Feature Co-Action Network for Click-Through Rate Prediction
Weijie Bian | Kailun Wu | Lejian Ren | Qi Pi | Yujing Zhang | Can Xiao | Xiang-Rong Sheng | Yong-Nan Zhu | Zhangming Chan | Na Mou | Xinchen Luo | Shiming Xiang | Guorui Zhou | Xiaoqiang Zhu | Hongbo Deng
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

2021

doi dblp
One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction
Xiang-Rong Sheng | Liqin Zhao | Guorui Zhou | Xinyao Ding | Binding Dai | Qiang Luo | Siran Yang | Jingshan Lv | Chi Zhang | Hongbo Deng | Xiaoqiang Zhu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
A Deep Recurrent Survival Model for Unbiased Ranking
Jiarui Jin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Kan Ren | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Jun Wang | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-Through Rate Prediction
Qi Pi | Guorui Zhou | Yujing Zhang | Zhe Wang | Lejian Ren | Ying Fan | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Lifelong Sequential Modeling with Personalized Memorization for User Response Prediction
Kan Ren | Jiarui Qin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Lei Zheng | Weijie Bian | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2018

doi dblp
Entire Space Multi-Task Model: An Effective Approach for Estimating Post-Click Conversion Rate
Xiao Ma | Liqin Zhao | Guan Huang | Zhi Wang | Zelin Hu | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Image Matters: Visually Modeling User Behaviors Using Advanced Model Server
Tiezheng Ge | Liqin Zhao | Guorui Zhou | Keyu Chen | Shuying Liu | Huiming Yi | Zelin Hu | Bochao Liu | Peng Sun | Haoyu Liu | Pengtao Yi | Sui Huang | Zhiqiang Zhang | Xiaoqiang Zhu | Yu Zhang | Kun Gai
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018