Xiaoyi Zeng


2019

doi dblp
Cross-domain Attention Network with Wasserstein Regularizers for E-commerce Search
Minghui Qiu | Bo Wang | Cen Chen | Xiaoyi Zeng | Jun Huang | Deng Cai | Jingren Zhou | Forrest Sheng Bao
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2020

doi dblp
Deep Time-Aware Item Evolution Network for Click-Through Rate Prediction
Xiang Li | Chao Wang | Bin Tong | Jiwei Tan | Xiaoyi Zeng | Tao Zhuang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Adversarial Multimodal Representation Learning for Click-Through Rate Prediction
Xiang Li | Chao Wang | Jiwei Tan | Xiaoyi Zeng | Dan Ou | Bo Zheng
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2021

doi dblp
Self-Supervised Learning on Users' Spontaneous Behaviors for Multi-Scenario Ranking in E-commerce
Yulong Gu | Wentian Bao | Dan Ou | Xiang Li | Baoliang Cui | Biyu Ma | Haikuan Huang | Qingwen Liu | Xiaoyi Zeng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2022

doi dblp
Modeling Users' Contextualized Page-wise Feedback for Click-Through Rate Prediction in E-commerce Search
Zhifang Fan | Dan Ou | Yulong Gu | Bairan Fu | Xiang Li | Wentian Bao | Xin-Yu Dai | Xiaoyi Zeng | Tao Zhuang | Qingwen Liu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Joint Learning of E-commerce Search and Recommendation with a Unified Graph Neural Network
Kai Zhao | Yukun Zheng | Tao Zhuang | Xiang Li | Xiaoyi Zeng
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
IHGNN: Interactive Hypergraph Neural Network for Personalized Product Search
Dian Cheng | Jiawei Chen | Wenjun Peng | Wenqin Ye | Fuyu Lv | Tao Zhuang | Xiaoyi Zeng | Xiangnan He
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022