Xin Li


2018

doi dblp
Hierarchical Attention Network for Context-Aware Query Suggestion
Xiangsheng Li | Yiqun Liu | Xin Li | Cheng Luo | Jian-Yun Nie | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval Technology - 14th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2018, Taipei, Taiwan, November 28-30, 2018, Proceedings

2017

doi dblp
Investigation of User Search Behavior While Facing Heterogeneous Search Services
Xin Li | Yiqun Liu | Rongjie Cai | Shaoping Ma
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
Evaluating Web Search with a Bejeweled Player Model
Fan Zhang | Yiqun Liu | Xin Li | Min Zhang | Yinghui Xu | Shaoping Ma
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
A Two-step Information Accumulation Strategy for Learning from Highly Imbalanced Data
Bin Liu | Min Zhang | Weizhi Ma | Xin Li | Yiqun Liu | Shaoping Ma
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2016

pdf dblp
THUIR at NTCIR-12 IMine Task
Zeyang Liu | Ye Chen | Rongjie Cai | Jiaxin Mao | Chao Wang | Cheng Luo | Xin Li | Yiqun Liu | Min Zhang | Huan-Bo Luan | Shaoping Ma
Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 7-10, 2016

2014

doi dblp
Search engine click spam detection based on bipartite graph propagation
Xin Li | Min Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma | Yijiang Jin | Liyun Ru
Seventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2014, New York, NY, USA, February 24-28, 2014

pdf dblp
THUSAM at NTCIR-11 IMine Task
Cheng Luo | Xin Li | Alisher Khodzhaev | Fei Chen | Keyang Xu | Yujie Cao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 11th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-11, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 9-12, 2014

2013

pdf dblp
THUIR at NTCIR-10 INTENT-2 Task
Yufei Xue | Fei Chen | Aymeric Damien | Cheng Luo | Xin Li | Shuai Huo | Min Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma
Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-10, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18-21, 2013