Xin Luo


2023

doi dblp
Multi-queue Momentum Contrast for Microvideo-Product Retrieval
Yali Du | Yinwei Wei | Wei Ji | Fan Liu | Xin Luo | Liqiang Nie
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Weakly-Supervised Online Hashing with Refined Pseudo Tags
Chen-Lu Ding | Xin Luo | Xiao-Ming Wu | Yu-Wei Zhan | Rui Li | Hui Zhang | Xin-Shun Xu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
TEACH: Attention-Aware Deep Cross-Modal Hashing
Hong-Lei Yao | Yu-Wei Zhan | Zhen-Duo Chen | Xin Luo | Xin-Shun Xu
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021

doi dblp
High-Dimensional Sparse Cross-Modal Hashing with Fine-Grained Similarity Embedding
Yongxin Wang | Zhen-Duo Chen | Xin Luo | Xin-Shun Xu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2019

doi dblp
Class consistent hashing for fast Web data searching
Xin Luo | Ye Wu | Wan-Jin Yu | Xin-Shun Xu
2019 Volume 22 Issue 2

2018

doi dblp
Dictionary Learning based Supervised Discrete Hashing for Cross-Media Retrieval
Ye Wu | Xin Luo | Xin-Shun Xu | Shanqing Guo | Yuliang Shi
Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, June 11-14, 2018

doi dblp
Asymmetric Discrete Cross-Modal Hashing
Xin Luo | Peng-Fei Zhang | Ye Wu | Zhen-Duo Chen | Hua-Junjie Huang | Xin-Shun Xu
Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, June 11-14, 2018

doi dblp
Fast Scalable Supervised Hashing
Xin Luo | Liqiang Nie | Xiangnan He | Ye Wu | Zhen-Duo Chen | Xin-Shun Xu
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Scalable Supervised Discrete Hashing for Large-Scale Search
Xin Luo | Ye Wu | Xin-Shun Xu
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
Finger Vein Image Retrieval via Coding Scale-varied Superpixel Feature
Kuikui Wang | Lu Yang | Gongping Yang | Xin Luo | Kun Su | Yilong Yin
Proceedings of the 2017 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2017, Bucharest, Romania, June 6-9, 2017