Xin Wang


2022

doi dblp
Contrastive Graph Convolutional Networks with adaptive augmentation for text classification
Yintao Yang | Rui Miao | Yili Wang | Xin Wang
2022 Volume 59 Issue 4

doi dblp
Nonlinear Causal Discovery in Time Series
Tianhao Wu | Xingyu Wu | Xin Wang | Shikang Liu | Huanhuan Chen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Interactive Contrastive Learning for Self-Supervised Entity Alignment
Kaisheng Zeng | Zhenhao Dong | Lei Hou | Yixin Cao | Minghao Hu | Jifan Yu | Xin Lv | Lei Cao | Xin Wang | Haozhuang Liu | Yi Huang | Junlan Feng | Jing Wan | Juanzi Li | Ling Feng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
AdaGCL: Adaptive Subgraph Contrastive Learning to Generalize Large-scale Graph Training
Yili Wang | Kaixiong Zhou | Rui Miao | Ninghao Liu | Xin Wang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
A Meta-learning based Stress Category Detection Framework on Social Media
Xin Wang | Lei Cao | Huijun Zhang | Ling Feng | Yang Ding | Ningyun Li
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
A novel knowledge graph embedding based API recommendation method for Mashup development
Xin Wang | Xiao Liu | Jin Liu | Xiaomei Chen | Hao Wu
2021 Volume 24 Issue 3

doi dblp
Entity and Relation Matching Consensus for Entity Alignment
Jinzhu Yang | Ding Wang | Wei Zhou | Wanhui Qian | Xin Wang | Jizhong Han | Songlin Hu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Traffic Flow Prediction via Spatial Temporal Graph Neural Network
Xiaoyang Wang | Yao Ma | Yiqi Wang | Wei Jin | Xin Wang | Jiliang Tang | Caiyan Jia | Jian Yu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2018

pdf dblp
An Empirical Study of Using An Ensemble Model in e-Commerce Taxonomy Classification Challenge
Yugang Jia | Xin Wang | Hanqing Cao | Boshu Ru | Tianzhong Yang
The SIGIR 2018 Workshop On eCommerce co-located with the 41st International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2018), Ann Arbor, Michigan, USA, July 12, 2018

2012

doi dblp
Role of domain knowledge in developing user-centered medical-image indexing
Xin Wang | Sanda Erdelez | Carla Allen | Blake Anderson | Hongfei Cao | Chi-Ren Shyu
2012 Volume 63 Issue 2