Xin Wang


2012

doi dblp
Role of domain knowledge in developing user-centered medical-image indexing
Xin Wang | Sanda Erdelez | Carla Allen | Blake Anderson | Hongfei Cao | Chi-Ren Shyu
2012 Volume 63 Issue 2

2018

doi dblp
Logician: A Unified End-to-End Neural Approach for Open-Domain Information Extraction
Mingming Sun | Xu Li | Xin Wang | Miao Fan | Yue Feng | Ping Li
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

pdf dblp
An Empirical Study of Using An Ensemble Model in e-Commerce Taxonomy Classification Challenge
Yugang Jia | Xin Wang | Hanqing Cao | Boshu Ru | Tianzhong Yang
The SIGIR 2018 Workshop On eCommerce co-located with the 41st International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2018), Ann Arbor, Michigan, USA, July 12, 2018

2020

doi dblp
Traffic Flow Prediction via Spatial Temporal Graph Neural Network
Xiaoyang Wang | Yao Ma | Yiqi Wang | Wei Jin | Xin Wang | Jiliang Tang | Caiyan Jia | Jian Yu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2021

doi dblp
DataType-Aware Knowledge Graph Representation Learning in Hyperbolic Space
Yuxin Shen | Zhao Li | Xin Wang | Jianxin Li | Xiaowang Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Entity and Relation Matching Consensus for Entity Alignment
Jinzhu Yang | Ding Wang | Wei Zhou | Wanhui Qian | Xin Wang | Jizhong Han | Songlin Hu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
CANCN-BERT: A Joint Pre-Trained Language Model for Classical and Modern Chinese
Zijing Ji | Xin Wang | Yuxin Shen | Guozheng Rao
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Efficient Learning to Learn a Robust CTR Model for Web-scale Online Sponsored Search Advertising
Xin Wang | Peng Yang | Shaopeng Chen | Lin Liu | Lian Zhao | Jiacheng Guo | Mingming Sun | Ping Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
A novel knowledge graph embedding based API recommendation method for Mashup development
Xin Wang | Xiao Liu | Jin Liu | Xiaomei Chen | Hao Wu
2021 Volume 24 Issue 3