Xin Xin


2023

doi dblp
Variational Reasoning over Incomplete Knowledge Graphs for Conversational Recommendation
Xiaoyu Zhang | Xin Xin | Dongdong Li | Wenxuan Liu | Pengjie Ren | Zhumin Chen | Jun Ma | Zhaochun Ren
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Supervised Advantage Actor-Critic for Recommender Systems
Xin Xin | Alexandros Karatzoglou | Ioannis Arapakis | Joemon M. Jose
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Choosing the Best of Both Worlds: Diverse and Novel Recommendations through Multi-Objective Reinforcement Learning
Dusan Stamenkovic | Alexandros Karatzoglou | Ioannis Arapakis | Xin Xin | Kleomenis Katevas
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
DRL4IR: 3rd Workshop on Deep Reinforcement Learning for Information Retrieval
Xiangyu Zhao | Xin Xin | Weinan Zhang | Li Zhao | Dawei Yin | Grace Hui Yang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
ReMeDi: Resources for Multi-domain, Multi-service, Medical Dialogues
Guojun Yan | Jiahuan Pei | Pengjie Ren | Zhaochun Ren | Xin Xin | Huasheng Liang | Maarten de Rijke | Zhumin Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Rethinking Reinforcement Learning for Recommendation: A Prompt Perspective
Xin Xin | Tiago Pimentel | Alexandros Karatzoglou | Pengjie Ren | Konstantina Christakopoulou | Zhaochun Ren
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Variational Reasoning about User Preferences for Conversational Recommendation
Zhaochun Ren | Zhi Tian | Dongdong Li | Pengjie Ren | Liu Yang | Xin Xin | Huasheng Liang | Maarten de Rijke | Zhumin Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Learning Robust Recommenders through Cross-Model Agreement
Yu Wang | Xin Xin | Zaiqiao Meng | Joemon M. Jose | Fuli Feng | Xiangnan He
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Decomposed Collaborative Filtering: Modeling Explicit and Implicit Factors For Recommender Systems
Hao Chen | Xin Xin | Dong Wang | Yue Ding
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Should Graph Convolution Trust Neighbors? A Simple Causal Inference Method
Fuli Feng | Weiran Huang | Xiangnan He | Xin Xin | Qifan Wang | Tat-Seng Chua
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
AutoDebias: Learning to Debias for Recommendation
Jiawei Chen | Hande Dong | Yang Qiu | Xiangnan He | Xin Xin | Liang Chen | Guli Lin | Keping Yang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Extracting Attentive Social Temporal Excitation for Sequential Recommendation
Yunzhe Li | Yue Ding | Bo Chen | Xin Xin | Yule Wang | Yuxiang Shi | Ruiming Tang | Dong Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Self-Supervised Reinforcement Learning for Recommender Systems
Xin Xin | Alexandros Karatzoglou | Ioannis Arapakis | Joemon M. Jose
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
TGCN: Tag Graph Convolutional Network for Tag-Aware Recommendation
Bo Chen | Wei Guo | Ruiming Tang | Xin Xin | Yue Ding | Xiuqiang He | Dong Wang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Relational Collaborative Filtering: Modeling Multiple Item Relations for Recommendation
Xin Xin | Xiangnan He | Yongfeng Zhang | Yongdong Zhang | Joemon M. Jose
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019