Xindong Wu


2021

doi dblp
A Dynamic Convolutional Neural Network Based Shared-Bike Demand Forecasting Model
Shaojie Qiao | Nan Han | Jianbin Huang | Kun Yue | Rui Mao | Hongping Shu | Qiang He | Xindong Wu
2021 Volume 12 Issue 6

doi dblp
Local Graph Edge Partitioning
Shengwei Ji | Chenyang Bu | Lei Li | Xindong Wu
2021 Volume 12 Issue 5

doi dblp
A Chinese Knowledge Base Question Answering System
Xiaona Xue | Jinling Jiang | Wenjian Zhang | Yanxiang Huang | Xindong Wu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
HAO Unity: A Graph-based System for Unifying Heterogeneous Data
Fei Jie | Yanxiang Huang | Qiangwei Bai | Xindong Wu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Unsupervised Lifelong Learning with Curricula
Yi He | Sheng Chen | Baijun Wu | Xu Yuan | Xindong Wu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2019

doi dblp
BAMB: A Balanced Markov Blanket Discovery Approach to Feature Selection
Zhaolong Ling | Kui Yu | Hao Wang | Lin Liu | Wei Ding | Xindong Wu
2019 Volume 10 Issue 5

2015

doi dblp
Improving Label Quality in Crowdsourcing Using Noise Correction
Jing Zhang | Victor S. Sheng | Jian Wu | Xiaoqin Fu | Xindong Wu
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2014

doi dblp
Clustering web documents using hierarchical representation with multi-granularity
Faliang Huang | Shichao Zhang | Minghua He | Xindong Wu
2014 Volume 17 Issue 1

2013

doi dblp
Web news extraction via path ratios
Gong-Qing Wu | Li Li | Xuegang Hu | Xindong Wu
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Assessing sparse information extraction using semantic contexts
Pei-Pei Li | Haixun Wang | Hongsong Li | Xindong Wu
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Computing term similarity by large probabilistic isA knowledge
Pei-Pei Li | Haixun Wang | Kenny Q. Zhu | Zhongyuan Wang | Xindong Wu
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2012

doi dblp
Mining Recurring Concept Drifts with Limited Labeled Streaming Data
Pei-Pei Li | Xindong Wu | Xuegang Hu
2012 Volume 3 Issue 2

2011

doi dblp
Subkilometer crater discovery with boosting and transfer learning
Wei Ding | Tomasz F. Stepinski | Yang Mu | Lourenço P. C. Bandeira | Ricardo Vilalta | Youxi Wu | Zhenyu Lu | Tianyu Cao | Xindong Wu
2011 Volume 2 Issue 4

doi dblp
Feature selection using hierarchical feature clustering
Huawen Liu | Xindong Wu | Shichao Zhang
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

2010

doi dblp
A matrix modular SVM robust to imbalanced data for efficient visual concept detection
Hervé Glotin | Zhong-Qiu Zhao | Jun Gao | Xindong Wu
Proceedings of the 11th ACM SIGMM International Conference on Multimedia Information Retrieval, MIR 2010, Philadelphia, Pennsylvania, USA, March 29-31, 2010

dblp
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

2004

doi dblp
Efficient mining of both positive and negative association rules
Xindong Wu | Chengqi Zhang | Shichao Zhang
2004 Volume 22 Issue 3

2001

doi dblp
Efficient Runtime Generation of Association Rules
Richard Relue | Xindong Wu | Hao Huang
Proceedings of the 2001 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Atlanta, Georgia, USA, November 5-10, 2001

1998

doi dblp
Rule Induction with Extension Matrices
Xindong Wu
1998 Volume 49 Issue 5