Xing Xie


2023

doi dblp
A Tutorial on Domain Generalization
Jindong Wang | Haoliang Li | Sinno Jialin Pan | Xing Xie
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
FedCTR: Federated Native Ad CTR Prediction with Cross-platform User Behavior Data
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Lingjuan Lyu | Yongfeng Huang | Xing Xie
2022 Volume 13 Issue 4

doi dblp
Show Me the Whole World: Towards Entire Item Space Exploration for Interactive Personalized Recommendations
Yu Song | Shuai Sun | Jianxun Lian | Hong Huang | Yu Li | Hai Jin | Xing Xie
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Ada-GNN: Adapting to Local Patterns for Improving Graph Neural Networks
Zihan Luo | Jianxun Lian | Hong Huang | Hai Jin | Xing Xie
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Ada-Ranker: A Data Distribution Adaptive Ranking Paradigm for Sequential Recommendation
Xinyan Fan | Jianxun Lian | Wayne Xin Zhao | Zheng Liu | Chaozhuo Li | Xing Xie
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Distill-VQ: Learning Retrieval Oriented Vector Quantization By Distilling Knowledge from Dense Embeddings
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Defu Lian | Yeyun Gong | Qi Chen | Fan Yang | Hao Sun | Yingxia Shao | Xing Xie
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
ProFairRec: Provider Fairness-aware News Recommendation
Tao Qi | Fangzhao Wu | Chuhan Wu | Peijie Sun | Le Wu | Xiting Wang | Yongfeng Huang | Xing Xie
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Forest-based Deep Recommender
Chao Feng | Defu Lian | Zheng Liu | Xing Xie | Le Wu | Enhong Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Geometric Disentangled Collaborative Filtering
Yiding Zhang | Chaozhuo Li | Xing Xie | Xiao Wang | Chuan Shi | Yuming Liu | Hao Sun | Liangjie Zhang | Weiwei Deng | Qi Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Knowledge Enhanced Multi-Interest Network for the Generation of Recommendation Candidates
Danyang Liu | Yuji Yang | Mengdi Zhang | Wei Wu | Xing Xie | Guangzhong Sun
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Evolutionary Preference Learning via Graph Nested GRU ODE for Session-based Recommendation
Jiayan Guo | Peiyan Zhang | Chaozhuo Li | Xing Xie | Yan Zhang | Sunghun Kim
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Multi-level Recommendation Reasoning over Knowledge Graphs with Reinforcement Learning
Xiting Wang | Kunpeng Liu | Dongjie Wang | Le Wu | Yanjie Fu | Xing Xie
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
FeedRec: News Feed Recommendation with Various User Feedbacks
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Tao Qi | Qi Liu | Xuan Tian | Jie Li | Wei He | Yongfeng Huang | Xing Xie
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
MINDSim: User Simulator for News Recommenders
Xufang Luo | Zheng Liu | Shitao Xiao | Xing Xie | Dongsheng Li
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Progressively Optimized Bi-Granular Document Representation for Scalable Embedding Based Retrieval
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Yingxia Shao | Defu Lian | Chaozhuo Li | Hao Sun | Denvy Deng | Liangjie Zhang | Qi Zhang | Xing Xie
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Lighter and Better: Low-Rank Decomposed Self-Attention Networks for Next-Item Recommendation
Xinyan Fan | Zheng Liu | Jianxun Lian | Wayne Xin Zhao | Xing Xie | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Self-supervised Graph Learning for Recommendation
Jiancan Wu | Xiang Wang | Fuli Feng | Xiangnan He | Liang Chen | Jianxun Lian | Xing Xie
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
AdsGNN: Behavior-Graph Augmented Relevance Modeling in Sponsored Search
Chaozhuo Li | Bochen Pang | Yuming Liu | Hao Sun | Zheng Liu | Xing Xie | Tianqi Yang | Yanling Cui | Liangjie Zhang | Qi Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Graph Structure Estimation Neural Networks
Ruijia Wang | Shuai Mou | Xiao Wang | Wanpeng Xiao | Qi Ju | Chuan Shi | Xing Xie
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Octopus: Comprehensive and Elastic User Representation for the Generation of Recommendation Candidates
Zheng Liu | Jianxun Lian | Junhan Yang | Defu Lian | Xing Xie
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Leveraging Demonstrations for Reinforcement Recommendation Reasoning over Knowledge Graphs
Kangzhi Zhao | Xiting Wang | Yuren Zhang | Li Zhao | Zheng Liu | Chunxiao Xing | Xing Xie
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
LightRec: A Memory and Search-Efficient Recommender System
Defu Lian | Haoyu Wang | Zheng Liu | Jianxun Lian | Enhong Chen | Xing Xie
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Exploring High-Order User Preference on the Knowledge Graph for Recommender Systems
Hongwei Wang | Fuzheng Zhang | Jialin Wang | Miao Zhao | Wenjie Li | Xing Xie | Minyi Guo
2019 Volume 37 Issue 3

doi dblp
Personalized Reason Generation for Explainable Song Recommendation
Guoshuai Zhao | Hao Fu | Ruihua Song | Tetsuya Sakai | Zhongxia Chen | Xing Xie | Xueming Qian
2019 Volume 10 Issue 4

pdf dblp
News Graph: An Enhanced Knowledge Graph for News Recommendation
Danyang Liu | Ting Bai | Jianxun Lian | Xin Zhao | Guangzhong Sun | Ji-Rong Wen | Xing Xie
Proceedings of the Second Workshop on Knowledge-aware and Conversational Recommender Systems, co-located with 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, KaRS@CIKM 2019, Beijing, China, November 7, 2019

doi dblp
Neural Demographic Prediction using Search Query
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Junxin Liu | Shaojian He | Yongfeng Huang | Xing Xie
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
MSA: Jointly Detecting Drug Name and Adverse Drug Reaction Mentioning Tweets with Multi-Head Self-Attention
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Zhigang Yuan | Junxin Liu | Yongfeng Huang | Xing Xie
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
NRPA: Neural Recommendation with Personalized Attention
Hongtao Liu | Fangzhao Wu | Wenjun Wang | Xianchen Wang | Pengfei Jiao | Chuhan Wu | Xing Xie
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
NICE: Neural In-Hospital Cost Estimation from Medical Records
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Yongfeng Huang | Xing Xie
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Neural Gender Prediction in Microblogging with Emotion-aware User Representation
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Tao Qi | Junxin Liu | Yongfeng Huang | Xing Xie
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Neural Review Rating Prediction with User and Product Memory
Zhigang Yuan | Fangzhao Wu | Junxin Liu | Chuhan Wu | Yongfeng Huang | Xing Xie
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
ARP: Aspect-aware Neural Review Rating Prediction
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Junxin Liu | Yongfeng Huang | Xing Xie
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Sentiment Lexicon Enhanced Neural Sentiment Classification
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Junxin Liu | Yongfeng Huang | Xing Xie
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Relation-Aware Graph Convolutional Networks for Agent-Initiated Social E-Commerce Recommendation
Fengli Xu | Jianxun Lian | Zhenyu Han | Yong Li | Yujian Xu | Xing Xie
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Neural Chinese Named Entity Recognition via CNN-LSTM-CRF and Joint Training with Word Segmentation
Fangzhao Wu | Junxin Liu | Chuhan Wu | Yongfeng Huang | Xing Xie
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Knowledge Graph Convolutional Networks for Recommender Systems
Hongwei Wang | Miao Zhao | Xing Xie | Wenjie Li | Minyi Guo
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Neural Chinese Word Segmentation with Lexicon and Unlabeled Data via Posterior Regularization
Junxin Liu | Fangzhao Wu | Chuhan Wu | Yongfeng Huang | Xing Xie
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Multi-Task Feature Learning for Knowledge Graph Enhanced Recommendation
Hongwei Wang | Fuzheng Zhang | Miao Zhao | Wenjie Li | Xing Xie | Minyi Guo
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Guest editorial: special issue on mobile crowdsourcing - Preface to the special issue on mobile crowdsourcing
Bin Guo | Xing Xie | Raghu K. Ganti | Daqing Zhang | Zhu Wang
2018 Volume 21 Issue 3

doi dblp
GeoMF++: Scalable Location Recommendation via Joint Geographical Modeling and Matrix Factorization
Defu Lian | Kai Zheng | Yong Ge | Longbing Cao | Enhong Chen | Xing Xie
2018 Volume 36 Issue 3

doi dblp
Automatically Learning Topics and Difficulty Levels of Problems in Online Judge Systems
Wayne Xin Zhao | Wenhui Zhang | Yulan He | Xing Xie | Ji-Rong Wen
2018 Volume 36 Issue 3

doi dblp
SHINE: Signed Heterogeneous Information Network Embedding for Sentiment Link Prediction
Hongwei Wang | Fuzheng Zhang | Min Hou | Xing Xie | Minyi Guo | Qi Liu
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
WSDM Cup 2018: Music Recommendation and Churn Prediction
Yian Chen | Xing Xie | Shou-De Lin | Arden Chiu
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
Attention-driven Factor Model for Explainable Personalized Recommendation
Jingwu Chen | Fuzhen Zhuang | Xin Hong | Xiang Ao | Xing Xie | Qing He
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
RippleNet: Propagating User Preferences on the Knowledge Graph for Recommender Systems
Hongwei Wang | Fuzheng Zhang | Jialin Wang | Miao Zhao | Wenjie Li | Xing Xie | Minyi Guo
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
DKN: Deep Knowledge-Aware Network for News Recommendation
Hongwei Wang | Fuzheng Zhang | Xing Xie | Minyi Guo
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
How to Impute Missing Ratings?: Claims, Solution, and Its Application to Collaborative Filtering
Youngnam Lee | Sang-Wook Kim | Sunju Park | Xing Xie
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
DRN: A Deep Reinforcement Learning Framework for News Recommendation
Guanjie Zheng | Fuzheng Zhang | Zihan Zheng | Yang Xiang | Nicholas Jing Yuan | Xing Xie | Zhenhui Li
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
DeepMob: Learning Deep Knowledge of Human Emergency Behavior and Mobility from Big and Heterogeneous Data
Xuan Song | Ryosuke Shibasaki | Nicholas Jing Yuan | Xing Xie | Tao Li | Ryutaro Adachi
2017 Volume 35 Issue 4

doi dblp
Search by Screenshots for Universal Article Clipping in Mobile Apps
Kazutoshi Umemoto | Ruihua Song | Jian-Yun Nie | Xing Xie | Katsumi Tanaka | Yong Rui
2017 Volume 35 Issue 4

doi dblp
Collaborative Intent Prediction with Real-Time Contextual Data
Yu Sun | Nicholas Jing Yuan | Xing Xie | Kieran McDonald | Rui Zhang
2017 Volume 35 Issue 4

doi dblp
Mobile Social Multimedia Analytics in the Big Data Era: An Introduction to the Special Issue
Rongrong Ji | Wei Liu | Xing Xie | Yiqiang Chen | Jiebo Luo
2017 Volume 8 Issue 3

doi dblp
Prediction and Simulation of Human Mobility Following Natural Disasters
Xuan Song | Quanshi Zhang | Yoshihide Sekimoto | Ryosuke Shibasaki | Nicholas Jing Yuan | Xing Xie
2017 Volume 8 Issue 2

doi dblp
Robust Spammer Detection in Microblogs: Leveraging User Carefulness
Hao Fu | Xing Xie | Yong Rui | Neil Zhenqiang Gong | Guangzhong Sun | Enhong Chen
2017 Volume 8 Issue 6

doi dblp
Representation Learning with Pair-wise Constraints for Collaborative Ranking
Fuzhen Zhuang | Dan Luo | Nicholas Jing Yuan | Xing Xie | Qing He
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
Beyond the Words: Predicting User Personality from Heterogeneous Information
Honghao Wei | Fuzheng Zhang | Nicholas Jing Yuan | Chuan Cao | Hao Fu | Xing Xie | Yong Rui | Wei-Ying Ma
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

pdf dblp
Microsoft Research Asia at the NTCIR-13 STC-2 Task
Zhongxia Chen | Hongyan Huang | Dinglong Li | Ruihua Song | Xing Xie
The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017

doi dblp
Restaurant Survival Analysis with Heterogeneous Information
Jianxun Lian | Fuzheng Zhang | Xing Xie | Guangzhong Sun
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Sequential Transfer Learning: Cross-domain Novelty Seeking Trait Mining for Recommendation
Fuzhen Zhuang | Yingmin Zhou | Fuzheng Zhang | Xiang Ao | Xing Xie | Qing He
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
CCCFNet: A Content-Boosted Collaborative Filtering Neural Network for Cross Domain Recommender Systems
Jianxun Lian | Fuzheng Zhang | Xing Xie | Guangzhong Sun
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2016

doi dblp
Relevance Meets Coverage: A Unified Framework to Generate Diversified Recommendations
Le Wu | Qi Liu | Enhong Chen | Nicholas Jing Yuan | Guangming Guo | Xing Xie
2016 Volume 7 Issue 3

doi dblp
Who Will Reply to/Retweet This Tweet?: The Dynamics of Intimacy from Online Social Interactions
Nicholas Jing Yuan | Yuan Zhong | Fuzheng Zhang | Xing Xie | Chin-Yew Lin | Yong Rui
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016

pdf dblp
Microsoft Research Asia at NTCIR-12 STC Task
Zhongxia Chen | Ruihua Song | Xing Xie
Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 7-10, 2016

doi dblp
Who Wants to Join Me?: Companion Recommendation in Location Based Social Networks
Yi Liao | Wai Lam | Shoaib Jameel | Steven Schockaert | Xing Xie
Proceedings of the 2016 ACM on International Conference on the Theory of Information Retrieval, ICTIR 2016, Newark, DE, USA, September 12- 6, 2016

doi dblp
Exploring Urban Lifestyles Using a Nonparametric Temporal Graphical Model
Shoaib Jameel | Yi Liao | Wai Lam | Steven Schockaert | Xing Xie
Proceedings of the 2016 ACM on International Conference on the Theory of Information Retrieval, ICTIR 2016, Newark, DE, USA, September 12- 6, 2016

doi dblp
Mining Shopping Patterns for Divergent Urban Regions by Incorporating Mobility Data
Tianran Hu | Ruihua Song | Yingzi Wang | Xing Xie | Jiebo Luo
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

doi dblp
Collaborative Nowcasting for Contextual Recommendation
Yu Sun | Nicholas Jing Yuan | Xing Xie | Kieran McDonald | Rui Zhang
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016

doi dblp
Exploiting Dining Preference for Restaurant Recommendation
Fuzheng Zhang | Nicholas Jing Yuan | Kai Zheng | Defu Lian | Xing Xie | Yong Rui
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016

2015

doi dblp
Sensing the Pulse of Urban Refueling Behavior: A Perspective from Taxi Mobility
Fuzheng Zhang | Nicholas Jing Yuan | David Wilkie | Yu Zheng | Xing Xie
2015 Volume 6 Issue 3

doi dblp
Effective Social Graph Deanonymization Based on Graph Structure and Descriptive Information
Hao Fu | Aston Zhang | Xing Xie
2015 Volume 6 Issue 4

doi dblp
When Location Meets Social Multimedia: A Survey on Vision-Based Recognition and Mining for Geo-Social Multimedia Analytics
Rongrong Ji | Yue Gao | Wei Liu | Xing Xie | Qi Tian | Xuelong Li
2015 Volume 6 Issue 1

doi dblp
You Are Where You Go: Inferring Demographic Attributes from Location Check-ins
Yuan Zhong | Nicholas Jing Yuan | Wen Zhong | Fuzheng Zhang | Xing Xie
Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2015, Shanghai, China, February 2-6, 2015

doi dblp
Abstract Venue Concept Detection from Location-Based Social Networks
Yi Liao | Shoaib Jameel | Wai Lam | Xing Xie
Information Retrieval Technology - 11th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2015, Brisbane, QLD, Australia, December 2-4, 2015. Proceedings

doi dblp
A Novelty-Seeking based Dining Recommender System
Fuzheng Zhang | Kai Zheng | Nicholas Jing Yuan | Xing Xie | Enhong Chen | Xiaofang Zhou
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015

doi dblp
Leveraging Careful Microblog Users for Spammer Detection
Hao Fu | Xing Xie | Yong Rui
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web Companion, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015 - Companion Volume

2014

doi dblp
Mining Check-In History for Personalized Location Naming
Defu Lian | Xing Xie
2014 Volume 5 Issue 2

doi dblp
Mining novelty-seeking trait across heterogeneous domains
Fuzheng Zhang | Nicholas Jing Yuan | Defu Lian | Xing Xie
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014

doi dblp
De-anonymizing social graphs via node similarity
Hao Fu | Aston Zhang | Xing Xie
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

2013

doi dblp
Collaborative filtering meets next check-in location prediction
Defu Lian | Vincent Wenchen Zheng | Xing Xie
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

2011

doi dblp
Recommending friends and locations based on individual location history
Yu Zheng | Lizhu Zhang | Zhengxin Ma | Xing Xie | Wei-Ying Ma
2011 Volume 5 Issue 1

doi dblp
Learning travel recommendations from user-generated GPS traces
Yu Zheng | Xing Xie
2011 Volume 2 Issue 1

doi dblp
On theme location discovery for travelogue services
Mao Ye | Rong Xiao | Wang-Chien Lee | Xing Xie
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

doi dblp
Location relevance classification for travelogue digests
Mao Ye | Rong Xiao | Wang-Chien Lee | Xing Xie
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011 (Companion Volume)

2010

doi dblp
A large-scale study on map search logs
Xiangye Xiao | Qiong Luo | Zhisheng Li | Xing Xie | Wei-Ying Ma
2010 Volume 4 Issue 3

doi dblp
Understanding transportation modes based on GPS data for web applications
Yu Zheng | Yukun Chen | Quannan Li | Xing Xie | Wei-Ying Ma
2010 Volume 4 Issue 1

doi dblp
Collaborative location and activity recommendations with GPS history data
Vincent Wenchen Zheng | Yu Zheng | Xing Xie | Qiang Yang
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

2009

doi dblp
Browsing on small displays by transforming Web pages into hierarchically structured subpages
Xiangye Xiao | Qiong Luo | Dan Hong | Hongbo Fu | Xing Xie | Wei-Ying Ma
2009 Volume 3 Issue 1

doi dblp
A game based approach to assign geographical relevance to web images
Yuki Arase | Xing Xie | Manni Duan | Takahiro Hara | Shojiro Nishio
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009

doi dblp
Mining interesting locations and travel sequences from GPS trajectories
Yu Zheng | Lizhu Zhang | Xing Xie | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009

2008

doi dblp
Discovering co-located queries in geographic search logs
Xiangye Xiao | Longhao Wang | Xing Xie | Qiong Luo
Proceedings of the First International Workshop on Location and the Web, LocWeb 2008, Beijing, China, April 22, 2008

doi dblp
Learning transportation mode from raw gps data for geographic applications on the web
Yu Zheng | Like Liu | Longhao Wang | Xing Xie
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008

2007

doi dblp
Mining geographic knowledge using location aware topic model
Chong Wang | Jinggang Wang | Xing Xie | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 4th ACM Workshop On Geographic Information Retrieval, GIR 2007, Lisbon, Portugal, November 9, 2007

doi dblp
Exploring LDA-Based Document Model for Geographic Information Retrieval
Zhisheng Li | Chong Wang | Xing Xie | Xufa Wang | Wei-Ying Ma
Advances in Multilingual and Multimodal Information Retrieval, 8th Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2007, Budapest, Hungary, September 19-21, 2007, Revised Selected Papers

doi dblp
GeoCLEF 2007: The CLEF 2007 Cross-Language Geographic Information Retrieval Track Overview
Thomas Mandl | Fredric C. Gey | Giorgio Maria Di Nunzio | Nicola Ferro | Ray R. Larson | Mark Sanderson | Diana Santos | Christa Womser-Hacker | Xing Xie
Advances in Multilingual and Multimodal Information Retrieval, 8th Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2007, Budapest, Hungary, September 19-21, 2007, Revised Selected Papers

pdf dblp
Query Parsing Task for GeoCLEF2007 Report
Zhisheng Li | Chong Wang | Xing Xie | Wei-Ying Ma
Working Notes for CLEF 2007 Workshop co-located with the 11th European Conference on Digital Libraries (ECDL 2007), Budapest, Hungary, September 19-21, 2007

pdf dblp
MSRA Columbus at GeoCLEF2007
Zhisheng Li | Chong Wang | Xing Xie | Wei-Ying Ma
Working Notes for CLEF 2007 Workshop co-located with the 11th European Conference on Digital Libraries (ECDL 2007), Budapest, Hungary, September 19-21, 2007

pdf dblp
GeoCLEF 2007: the CLEF 2007 Cross-Language Geographic Information Retrieval Track Overview
Thomas Mandl | Fredric C. Gey | Giorgio Maria Di Nunzio | Nicola Ferro | Ray R. Larson | Mark Sanderson | Diana Santos | Christa Womser-Hacker | Xing Xie
Working Notes for CLEF 2007 Workshop co-located with the 11th European Conference on Digital Libraries (ECDL 2007), Budapest, Hungary, September 19-21, 2007

2006

pdf dblp
Indexing implicit locations for geographical information retrieval
Zhisheng Li | Chong Wang | Xing Xie | Xufa Wang | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 3rd ACM Workshop On Geographic Information Retrieval, GIR 2006, Seattle, WA, USA, August 10, 2006

pdf dblp
Detecting Geographical Serving Area of Web Resources
Qi Zhang | Xing Xie | Lee Wang | Lihua Yue | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 3rd ACM Workshop On Geographic Information Retrieval, GIR 2006, Seattle, WA, USA, August 10, 2006

pdf dblp
MSRA Columbus at GeoCLEF 2006
Zhisheng Li | Chong Wang | Xing Xie | Wei-Ying Ma
Working Notes for CLEF 2006 Workshop co-located with the 10th European Conference on Digital Libraries (ECDL 2006), Alicante, Spain, September 20-22, 2006

doi dblp
MSRA Columbus at GeoCLEF 2006
Zhisheng Li | Chong Wang | Xing Xie | Xufa Wang | Wei-Ying Ma
Evaluation of Multilingual and Multi-modal Information Retrieval, 7th Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2006, Alicante, Spain, September 20-22, 2006, Revised Selected Papers

doi dblp
A comparative study on classifying the functions of web page blocks
Xiangye Xiao | Qiong Luo | Xing Xie | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 2006 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Arlington, Virginia, USA, November 6-11, 2006

2005

doi dblp
Photo-to-search: using multimodal queries to search the web from mobile devices
Xin Fan | Xing Xie | Zhiwei Li | Mingjing Li | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 7th ACM SIGMM International Workshop on Multimedia Information Retrieval, MIR 2005, November 10-11, 2005, Singapore

doi dblp
Detecting geographic locations from web resources
Chuang Wang | Xing Xie | Lee Wang | Yansheng Lu | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 2005 Workshop On Geographic Information Retrieval, GIR 2005, Bremen, Germany, November 4, 2005

doi dblp
Detecting dominant locations from search queries
Lee Wang | Chuang Wang | Xing Xie | Josh Forman | Yansheng Lu | Wei-Ying Ma | Ying Li
SIGIR 2005: Proceedings of the 28th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Salvador, Brazil, August 15-19, 2005

doi dblp
Hybrid index structures for location-based web search
Yinghua Zhou | Xing Xie | Chuang Wang | Yuchang Gong | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 2005 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Bremen, Germany, October 31 - November 5, 2005

doi dblp
Representing personal web information using a topic-oriented interface
Zhigang Hua | Hao Liu | Xing Xie | Hanqing Lu | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, WWW 2005, Chiba, Japan, May 10-14, 2005 - Special interest tracks and posters

doi dblp
Web resource geographic location classification and detection
Chuang Wang | Xing Xie | Lee Wang | Yansheng Lu | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, WWW 2005, Chiba, Japan, May 10-14, 2005 - Special interest tracks and posters

2004

doi dblp
Effective browsing of web image search results
Hao Liu | Xing Xie | Xiaoou Tang | Zhiwei Li | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 6th ACM SIGMM International Workshop on Multimedia Information Retrieval, MIR 2004, October 15-16, 2004, New York, NY, USA

doi dblp
Clustering-Based Navigation of Image Search Results on Mobile Devices
Hao Liu | Xing Xie | Xiaoou Tang | Wei-Ying Ma
Information Retrieval Technology, Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2004, Beijing, China, October 18-20, 2004, Revised Selected Papers

2003

dblp
Media Companion: Delivering Content-oriented Web Services to Internet Media
Wei-Ying Ma | Xing Xie | Chun Yuan | Yu Chen | Zheng Zhang | HongJiang Zhang
Proceedings of the Twelfth International World Wide Web Conference - Posters, WWW 2003, Budapest, Hungary, May 20-24, 2003

dblp
DRESS: A Slicing Tree Based Web Page Representation for Various Display Sizes
Li-Qun Chen | Xing Xie | Wei-Ying Ma | HongJiang Zhang | He-Qin Zhou | Huanqing Feng
Proceedings of the Twelfth International World Wide Web Conference - Posters, WWW 2003, Budapest, Hungary, May 20-24, 2003

Search
Co-authors
Venues