Xu Chen


2021

doi dblp
The 1st International Workshop on Machine Reasoning: International Machine Reasoning Conference (MRC 2021)
Yongfeng Zhang | Min Zhang | Hanxiong Chen | Xu Chen | Xianjie Chen | Chuang Gan | Tong Sun | Xin Luna Dong
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
CSR 2021: The 1st International Workshop on Causality in Search and Recommendation
Yongfeng Zhang | Xu Chen | Yi Zhang | Xianjie Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Counterfactual Data-Augmented Sequential Recommendation
Zhenlei Wang | Jingsen Zhang | Hongteng Xu | Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao | Shanlei Mu | Yupeng Hou | Zihan Lin | Yushuo Chen | Xingyu Pan | Kaiyuan Li | Yujie Lu | Hui Wang | Changxin Tian | Yingqian Min | Zhichao Feng | Xinyan Fan | Xu Chen | Pengfei Wang | Wendi Ji | Yaliang Li | Xiaoling Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Causally Attentive Collaborative Filtering
Jingsen Zhang | Xu Chen | Wayne Xin Zhao
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Top-N Recommendation with Counterfactual User Preference Simulation
Mengyue Yang | Quanyu Dai | Zhenhua Dong | Xu Chen | Xiuqiang He | Jun Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Counterfactual Review-based Recommendation
Kun Xiong | Wenwen Ye | Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Counterfactual Explainable Recommendation
Juntao Tan | Shuyuan Xu | Yingqiang Ge | Yunqi Li | Xu Chen | Yongfeng Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
A Novel Macro-Micro Fusion Network for User Representation Learning on Mobile Apps
Shuqing Bian | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Xu Chen | Jing Cai | Yancheng He | Xingji Luo | Ji-Rong Wen
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Reinforcement Recommendation with User Multi-aspect Preference
Xu Chen | Yali Du | Long Xia | Jun Wang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Neural Feature-aware Recommendation with Signed Hypergraph Convolutional Network
Xu Chen | Kun Xiong | Yongfeng Zhang | Long Xia | Dawei Yin | Jimmy Xiangji Huang
2020 Volume 39 Issue 1

doi dblp
Explainable Recommendation: A Survey and New Perspectives
Yongfeng Zhang | Xu Chen
2020 Volume 14 Issue 1

doi dblp
EARS 2020: The 3rd International Workshop on ExplainAble Recommendation and Search
Yongfeng Zhang | Xu Chen | Yi Zhang | Min Zhang | Chirag Shah
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
JIT2R: A Joint Framework for Item Tagging and Tag-based Recommendation
Xu Chen | Changying Du | Xiuqiang He | Jun Wang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Time Matters: Sequential Recommendation with Complex Temporal Information
Wenwen Ye | Shuaiqiang Wang | Xu Chen | Xuepeng Wang | Zheng Qin | Dawei Yin
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
CAFE: Coarse-to-Fine Neural Symbolic Reasoning for Explainable Recommendation
Yikun Xian | Zuohui Fu | Handong Zhao | Yingqiang Ge | Xu Chen | Qiaoying Huang | Shijie Geng | Zhou Qin | Gerard de Melo | S. Muthukrishnan | Yongfeng Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network
Shuqing Bian | Xu Chen | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Yupeng Hou | Yang Song | Tao Zhang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Adversarial Distillation for Efficient Recommendation with External Knowledge
Xu Chen | Yongfeng Zhang | Hongteng Xu | Zheng Qin | Hongyuan Zha
2019 Volume 37 Issue 1

doi dblp
Personalized Fashion Recommendation with Visual Explanations based on Multimodal Attention Network: Towards Visually Explainable Recommendation
Xu Chen | Hanxiong Chen | Hongteng Xu | Yongfeng Zhang | Yixin Cao | Zheng Qin | Hongyuan Zha
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2018

doi dblp
IFUP: Workshop on Multi-dimensional Information Fusion for User Modeling and Personalization
Feida Zhu | Yongfeng Zhang | Neil Yorke-Smith | Guibing Guo | Xu Chen
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
Sequential Recommendation with User Memory Networks
Xu Chen | Hongteng Xu | Yongfeng Zhang | Jiaxi Tang | Yixin Cao | Zheng Qin | Hongyuan Zha
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
Towards Conversational Search and Recommendation: System Ask, User Respond
Yongfeng Zhang | Xu Chen | Qingyao Ai | Liu Yang | W. Bruce Croft
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Aesthetic-based Clothing Recommendation
Wenhui Yu | Huidi Zhang | Xiangnan He | Xu Chen | Li Xiong | Zheng Qin
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
Probabilistic Local Matrix Factorization Based on User Reviews
Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Wenwen Ye | Zheng Qin
Information Retrieval Technology - 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings

doi dblp
A Collaborative Neural Model for Rating Prediction by Leveraging User Reviews and Product Images
Wenwen Ye | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Xu Chen | Zheng Qin
Information Retrieval Technology - 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings

doi dblp
Learning a Hierarchical Embedding Model for Personalized Product Search
Qingyao Ai | Yongfeng Zhang | Keping Bi | Xu Chen | W. Bruce Croft
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Personalized Key Frame Recommendation
Xu Chen | Yongfeng Zhang | Qingyao Ai | Hongteng Xu | Junchi Yan | Zheng Qin
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Joint Representation Learning for Top-N Recommendation with Heterogeneous Information Sources
Yongfeng Zhang | Qingyao Ai | Xu Chen | W. Bruce Croft
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Fast Algorithms for Pareto Optimal Group-based Skyline
Wenhui Yu | Zheng Qin | Jinfei Liu | Li Xiong | Xu Chen | Huidi Zhang
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2016

doi dblp
Learning to Rank Features for Recommendation over Multiple Categories
Xu Chen | Zheng Qin | Yongfeng Zhang | Tao Xu
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

doi dblp
HLBPR: A Hybrid Local Bayesian Personal Ranking Method
Xu Chen | Pengfei Wang | Zheng Qin | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11-15, 2016, Companion Volume