Xu Chen


2022

doi dblp
GraphAD: A Graph Neural Network for Entity-Wise Multivariate Time-Series Anomaly Detection
Xu Chen | Qiu Qiu | Changshan Li | Kunqing Xie
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Explainable Legal Case Matching via Inverse Optimal Transport-based Rationale Extraction
Weijie Yu | Zhongxiang Sun | Jun Xu | Zhenhua Dong | Xu Chen | Hongteng Xu | Ji-Rong Wen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library
Wayne Xin Zhao | Yupeng Hou | Xingyu Pan | Chen Yang | Zeyu Zhang | Zihan Lin | Jingsen Zhang | Shuqing Bian | Jiakai Tang | Wenqi Sun | Yushuo Chen | Lanling Xu | Gaowei Zhang | Zhen Tian | Changxin Tian | Shanlei Mu | Xinyan Fan | Xu Chen | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Dually Enhanced Propensity Score Estimation in Sequential Recommendation
Chen Xu | Jun Xu | Xu Chen | Zhenhua Dong | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Sequential Recommendation with Decomposed Item Feature Routing
Kun Lin | Zhenlei Wang | Shiqi Shen | Zhipeng Wang | Bo Chen | Xu Chen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Generative Session-based Recommendation
Zhidan Wang | Wenwen Ye | Xu Chen | Wenqiang Zhang | Zhenlei Wang | Lixin Zou | Weidong Liu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Unbiased Sequential Recommendation with Latent Confounders
Zhenlei Wang | Shiqi Shen | Zhipeng Wang | Bo Chen | Xu Chen | Ji-Rong Wen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Decoupled Variational Embedding for Signed Directed Networks
Xu Chen | Jiangchao Yao | Maosen Li | Ya Zhang | Yanfeng Wang
2021 Volume 15 Issue 1

doi dblp
XBlock-EOS: Extracting and exploring blockchain data from EOSIO
Weilin Zheng | Zibin Zheng | Hong-Ning Dai | Xu Chen | Peilin Zheng
2021 Volume 58 Issue 3

doi dblp
Adversarial network integrating dual attention and sparse representation for semi-supervised semantic segmentation
Ge Jin | Chuancai Liu | Xu Chen
2021 Volume 58 Issue 5

doi dblp
MLFont: Few-Shot Chinese Font Generation via Deep Meta-Learning
Xu Chen | Lei Wu | Minggang He | Lei Meng | Xiangxu Meng
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021

2013

doi dblp
Early prediction on imbalanced multivariate time series
Guoliang He | Yong Duan | Tieyun Qian | Xu Chen
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2012

doi dblp
An efficient framework for location-based scene matching in image databases
Xu Chen | Madirakshi Das | Alexander C. Loui
2012 Volume 1 Issue 2

doi dblp
A co-training based method for chinese patent semantic annotation
Xu Chen | Zhiyong Peng | Cheng Zeng
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

2011

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2011 Ad-Hoc Track
Heyuan Li | Yuanhai Xue | Xu Chen | Xiaoming Yu | Feng Guan | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

2010

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2010 Spam Task
Liang Zhu | Bolong Zhu | Jianguo Wang | Xu Chen | Zeying Peng | Xiaoming Yu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2010 Ad-hoc Task
Xu Chen | Zeying Peng | Jianguo Wang | Xiaoming Yu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010