Xueke Xu


2009

pdf dblp
ICTNET at Blog Track TREC 2009
Xueke Xu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xiaoming Yu | Linhai Song | Feng Guan | Zeying Peng | Xueqi Cheng
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

2010

pdf dblp
ICTNET at Blog Track TREC 2010
Xueke Xu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xiaoming Yu | Zeying Peng | Xueqi Cheng | Lihao Xiao | Shuaishuai Nie
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

2011

doi dblp
A probabilistic model for opinionated blog feed retrieval
Xueke Xu | Tao Meng | Xueqi Cheng | Yue Liu
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011 (Companion Volume)

2012

doi dblp
Effective and efficient?: bilingual sentiment lexicon extraction using collocation alignment
Zheng Lin | Songbo Tan | Xueqi Cheng | Xueke Xu | Weisong Shi
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

doi dblp
Towards jointly extracting aspects and aspect-specific sentiment knowledge
Xueke Xu | Songbo Tan | Yue Liu | Xueqi Cheng | Zheng Lin
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

doi dblp
Find me opinion sources in blogosphere: a unified framework for opinionated blog feed retrieval
Xueke Xu | Songbo Tan | Yue Liu | Xueqi Cheng | Zheng Lin | Jiafeng Guo
Proceedings of the Fifth International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2012, Seattle, WA, USA, February 8-12, 2012

2014

pdf dblp
ICTNET at Microblog Track in TREC 2014
Guoxin Cui | Fabin Shi | Xiaolei Liu | Xiaobo Hao | Xueke Xu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

doi dblp
A Cross-Lingual Joint Aspect/Sentiment Model for Sentiment Analysis
Zheng Lin | Xiaolong Jin | Xueke Xu | Weiping Wang | Xueqi Cheng | Yuanzhuo Wang
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2016

doi dblp
Aspect-Specific Sentimental Word Embedding for Sentiment Analysis of Online Reviews
Hui Du | Xueke Xu | Xueqi Cheng | Dayong Wu | Yue Liu | Zhihua Yu
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11-15, 2016, Companion Volume