Xun Yang


2021

doi dblp
Reproducibility Companion Paper: Knowledge Enhanced Neural Fashion Trend Forecasting
Yunshan Ma | Yujuan Ding | Xun Yang | Lizi Liao | Wai Keung Wong | Tat-Seng Chua | Jinyoung Moon | Hong-Han Shuai
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021

doi dblp
Deconfounded Video Moment Retrieval with Causal Intervention
Xun Yang | Fuli Feng | Wei Ji | Meng Wang | Tat-Seng Chua
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
Deep Neighborhood Component Analysis for Visual Similarity Modeling
Xueliang Liu | Xun Yang | Meng Wang | Richang Hong
2020 Volume 11 Issue 3

doi dblp
Knowledge Enhanced Neural Fashion Trend Forecasting
Yunshan Ma | Yujuan Ding | Xun Yang | Lizi Liao | Wai Keung Wong | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 2020 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2020, Dublin, Ireland, June 8-11, 2020

doi dblp
Tree-Augmented Cross-Modal Encoding for Complex-Query Video Retrieval
Xun Yang | Jianfeng Dong | Yixin Cao | Xun Wang | Meng Wang | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
Progressive Image Enhancement under Aesthetic Guidance
Xiaoyu Du | Xun Yang | Zhiguang Qin | Jinhui Tang
Proceedings of the 2019 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2019, Ottawa, ON, Canada, June 10-13, 2019

doi dblp
Cross-modal Collaborative Manifold Propagation for Image Recommendation
Meng Jian | Ting Jia | Xun Yang | Lifang Wu | Lina Huo
Proceedings of the 2019 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2019, Ottawa, ON, Canada, June 10-13, 2019

doi dblp
Annotating Objects and Relations in User-Generated Videos
Xindi Shang | Donglin Di | Junbin Xiao | Yu Cao | Xun Yang | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 2019 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2019, Ottawa, ON, Canada, June 10-13, 2019

doi dblp
Interpretable Fashion Matching with Rich Attributes
Xun Yang | Xiangnan He | Xiang Wang | Yunshan Ma | Fuli Feng | Meng Wang | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2018

doi dblp
Budget Constrained Bidding by Model-free Reinforcement Learning in Display Advertising
Di Wu | Xiujun Chen | Xun Yang | Hao Wang | Qing Tan | Xiaoxun Zhang | Jian Xu | Kun Gai
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018