Xuyun Zhang


2022

doi dblp
Edge computing empowered anomaly detection framework with dynamic insertion and deletion schemes on data streams
Haolong Xiang | Xuyun Zhang
2022 Volume 25 Issue 5

doi dblp
FlowSpectrum: a concrete characterization scheme of network traffic behavior for anomaly detection
Luming Yang | Shaojing Fu | Xuyun Zhang | Shize Guo | Yongjun Wang | Chi Yang
2022 Volume 25 Issue 5

doi dblp
PSDF: Privacy-aware IoV Service Deployment with Federated Learning in Cloud-Edge Computing
Xiaolong Xu | Wentao Liu | Yulan Zhang | Xuyun Zhang | Wanchun Dou | Lianyong Qi | Md. Zakirul Alam Bhuiyan
2022 Volume 13 Issue 5

doi dblp
Crowdsourcing-based Multi-Device Communication Cooperation for Mobile High-Quality Video Enhancement
Xiaotong Wu | Lianyong Qi | Xiaolong Xu | Shui Yu | Wanchun Dou | Xuyun Zhang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
DAWAR: Diversity-aware Web APIs Recommendation for Mashup Creation based on Correlation Graph
Wenwen Gong | Xuyun Zhang | Yifei Chen | Qiang He | Amin Beheshti | Xiaolong Xu | Chao Yan | Lianyong Qi
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
A Transformer-Based User Satisfaction Prediction for Proactive Interaction Mechanism in DuerOS
Wei Shen | Xiaonan He | Chuheng Zhang | Xuyun Zhang | Jian Xie
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Smart Contract Scams Detection with Topological Data Analysis on Account Interaction
Shuhui Fan | Shaojing Fu | Yuchuan Luo | Haoran Xu | Xuyun Zhang | Ming Xu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Imitation Learning to Outperform Demonstrators by Directly Extrapolating Demonstrations
Yuanying Cai | Chuheng Zhang | Wei Shen | Xiaonan He | Xuyun Zhang | Longbo Huang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
International Workshop on Privacy, Security and Trust in Computational Intelligence (PSTCI2021)
Xuyun Zhang | Deepak Puthal | Chi Yang | Guanfeng Liu | Kim-Kwang Raymond Choo | Hongzhi Yin
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Reliable and Privacy-Preserving Task Matching in Blockchain-Based Crowdsourcing
Baolai Wang | Shaojing Fu | Xuyun Zhang | Tao Xie | Lingjuan Lyu | Yuchuan Luo
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
A QoS-aware virtual machine scheduling method for energy conservation in cloud-based cyber-physical systems
Lianyong Qi | Yi Chen | Yuan Yuan | Shucun Fu | Xuyun Zhang | Xiaolong Xu
2020 Volume 23 Issue 2

doi dblp
OPHiForest: Order Preserving Hashing Based Isolation Forest for Robust and Scalable Anomaly Detection
Haolong Xiang | Zoran Salcic | Wanchun Dou | Xiaolong Xu | Lianyong Qi | Xuyun Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2016

doi dblp
Scalable Local-Recoding Anonymization using Locality Sensitive Hashing for Big Data Privacy Preservation
Xuyun Zhang | Christopher Leckie | Wanchun Dou | Jinjun Chen | Kotagiri Ramamohanarao | Zoran Salcic
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016