Yan Wang


2022

doi dblp
Recent Advances in Retrieval-Augmented Text Generation
Deng Cai | Yan Wang | Lemao Liu | Shuming Shi
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
DGQAN: Dual Graph Question-Answer Attention Networks for Answer Selection
Haitian Yang | Xuan Zhao | Yan Wang | Min Li | Wei Chen | Weiqing Huang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
Multi-level similarity learning for image-text retrieval
Wen-Hui Li | Song Yang | Yan Wang | Dan Song | Xuanya Li
2021 Volume 58 Issue 1

2020

doi dblp
Auxiliary-task Based Deep Reinforcement Learning for Participant Selection Problem in Mobile Crowdsourcing
Wei Shen | Xiaonan He | Chuheng Zhang | Qiang Ni | Wanchun Dou | Yan Wang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Fighting Against Deepfake: Patch&Pair Convolutional Neural Networks (PPCNN)
Xurong Li | Kun Yu | Shouling Ji | Yan Wang | Chunming Wu | Hui Xue
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Discovery of accessible locations using region-based geo-social data
Yan Wang | Jianmin Li | Ying Zhong | Shunzhi Zhu | Danhuai Guo | Shuo Shang
2019 Volume 22 Issue 3

2018

doi dblp
Aggregate location recommendation in dynamic transportation networks
Jianmin Li | Yan Wang | Ying Zhong | Danhuai Guo | Shunzhi Zhu
2018 Volume 21 Issue 6

2012

doi dblp
Ranking and combining social network data for web personalization
Yi Zeng | Hongwei Hao | Ning Zhong | Xu Ren | Yan Wang
Proceedings of the 2012 workshop on Data-driven User Behavioral Modelling and Mining from Social Media, DUBMMSM 2012, October 29, 2012, Maui, Hawaii, USA

doi dblp
User interests driven web personalization based on multiple social networks
Yi Zeng | Ning Zhong | Xu Ren | Yan Wang
International Workshop on Web Intelligence & Communities, WI&C '12, Lyon, France, April 16, 2012