Yanchi Liu


2018

doi dblp
Personalized Air Travel Prediction: A Multi-factor Perspective
Jie Liu | Bin Liu | Yanchi Liu | Huipeng Chen | Lina Feng | Hui Xiong | Yalou Huang
2018 Volume 9 Issue 3

2019

doi dblp
Job2Vec: Job Title Benchmarking with Collective Multi-View Representation Learning
Denghui Zhang | Junming Liu | Hengshu Zhu | Yanchi Liu | Lichen Wang | Pengyang Wang | Hui Xiong
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Recurrent Convolutional Neural Network for Sequential Recommendation
Chengfeng Xu | Pengpeng Zhao | Yanchi Liu | Jiajie Xu | Victor S. Sheng | Zhiming Cui | Xiaofang Zhou | Hui Xiong
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Time-aware metric embedding with asymmetric projection for successive POI recommendation
Haochao Ying | Jian Wu | Guandong Xu | Yanchi Liu | Tingting Liang | Xiao Zhang | Hui Xiong
2019 Volume 22 Issue 5

2020

doi dblp
Spatio-Temporal Dual Graph Attention Network for Query-POI Matching
Zixuan Yuan | Hao Liu | Yanchi Liu | Denghui Zhang | Fei Yi | Nengjun Zhu | Hui Xiong
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Sequential Modeling of Hierarchical User Intention and Preference for Next-item Recommendation
Nengjun Zhu | Jian Cao | Yanchi Liu | Yang Yang | Haochao Ying | Hui Xiong
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Exploiting Aesthetic Preference in Deep Cross Networks for Cross-domain Recommendation
Jian Liu | Pengpeng Zhao | Fuzhen Zhuang | Yanchi Liu | Victor S. Sheng | Jiajie Xu | Xiaofang Zhou | Hui Xiong
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2021

doi dblp
Interpreting Convolutional Sequence Model by Learning Local Prototypes with Adaptation Regularization
Jingchao Ni | Zhengzhang Chen | Wei Cheng | Bo Zong | Dongjin Song | Yanchi Liu | Xuchao Zhang | Haifeng Chen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Incremental Spatio-Temporal Graph Learning for Online Query-POI Matching
Zixuan Yuan | Hao Liu | Junming Liu | Yanchi Liu | Yang Yang | Renjun Hu | Hui Xiong
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021