Yang Li


2021

doi dblp
Relational Learning with Gated and Attentive Neighbor Aggregator for Few-Shot Knowledge Graph Completion
Guanglin Niu | Yang Li | Chengguang Tang | Ruiying Geng | Jian Dai | Qiao Liu | Hao Wang | Jian Sun | Fei Huang | Luo Si
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Unsupervised Categorical Representation Learning for Package Arrival Time Prediction
Yang Li | Xingyu Wu | Jinglong Wang | Yong Liu | Xiaoqing Wang | Yuming Deng | Chunyan Miao
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
HORNET: Enriching Pre-trained Language Representations with Heterogeneous Knowledge Sources
Taolin Zhang | Zerui Cai | Chengyu Wang | Peng Li | Yang Li | Minghui Qiu | Chengguang Tang | Xiaofeng He | Jun Huang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Lightweight Self-Attentive Sequential Recommendation
Yang Li | Tong Chen | Peng-Fei Zhang | Hongzhi Yin
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Nonintrusive-Sensing and Reinforcement-Learning Based Adaptive Personalized Music Recommendation
Daocheng Hong | Yang Li | Qiwen Dong
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Personalized Flight Itinerary Ranking at Fliggy
Jinhong Huang | Yang Li | Shan Sun | Bufeng Zhang | Jin Huang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Mixed Negative Sampling for Learning Two-tower Neural Networks in Recommendations
Ji Yang | Xinyang Yi | Derek Zhiyuan Cheng | Lichan Hong | Yang Li | Simon Xiaoming Wang | Taibai Xu | Ed H. Chi
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2017

doi dblp
Personalized Microtopic Recommendation on Microblogs
Yang Li | Jing Jiang | Ting Liu | Minghui Qiu | Xiaofei Sun
2017 Volume 8 Issue 6

doi dblp
Destination-aware Task Assignment in Spatial Crowdsourcing
Yan Zhao | Yang Li | Yu Wang | Han Su | Kai Zheng
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2009

doi dblp
A P2P based distributed services network for next generation mobile internet communications
Yang Li | Yi-Chuan Wu | Jian-Ying Zhang | Jin Peng | Hong-Luan Liao | Yunfei Zhang
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009