Yang Song


2023

doi dblp
EZInterviewer: To Improve Job Interview Performance with Mock Interview Generator
Mingzhe Li | Xiuying Chen | Weiheng Liao | Yang Song | Tao Zhang | Dongyan Zhao | Rui Yan
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
When Multi-Level Meets Multi-Interest: A Multi-Grained Neural Model for Sequential Recommendation
Yu Tian | Jianxin Chang | Yanan Niu | Yang Song | Chenliang Li
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Billion-user Customer Lifetime Value Prediction: An Industrial-scale Solution from Kuaishou
Kunpeng Li | Guangcui Shao | Naijun Yang | Xiao Fang | Yang Song
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Personalized Query Suggestion with Searching Dynamic Flow for Online Recruitment
Zile Zhou | Xiao Zhou | Mingzhe Li | Yang Song | Tao Zhang | Rui Yan
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Disentangling Long and Short-Term Interests for Recommendation
Yu Zheng | Chen Gao | Jianxin Chang | Yanan Niu | Yang Song | Depeng Jin | Yong Li
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
A Model-Agnostic Causal Learning Framework for Recommendation using Search Data
Zihua Si | Xueran Han | Xiao Zhang | Jun Xu | Yue Yin | Yang Song | Ji-Rong Wen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Sequential Recommendation with Graph Neural Networks
Jianxin Chang | Chen Gao | Yu Zheng | Yiqun Hui | Yanan Niu | Yang Song | Depeng Jin | Yong Li
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Concept-Aware Denoising Graph Neural Network for Micro-Video Recommendation
Yiyu Liu | Qian Liu | Yu Tian | Changping Wang | Yanan Niu | Yang Song | Chenliang Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network
Shuqing Bian | Xu Chen | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Yupeng Hou | Yang Song | Tao Zhang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Towards Effective and Interpretable Person-Job Fitting
Ran Le | Wenpeng Hu | Yang Song | Tao Zhang | Dongyan Zhao | Rui Yan
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2004

doi dblp
BioDIFF: an effective fast change detection algorithm for genomic and proteomic data
Yang Song | Sourav S. Bhowmick
Proceedings of the 2004 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Washington, DC, USA, November 8-13, 2004