Yang Song


2004

doi dblp
BioDIFF: an effective fast change detection algorithm for genomic and proteomic data
Yang Song | Sourav S. Bhowmick
Proceedings of the 2004 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Washington, DC, USA, November 8-13, 2004

2016

doi dblp
Derivative Delay Embedding: Online Modeling of Streaming Time Series
Zhifei Zhang | Yang Song | Wei Wang | Hairong Qi
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2019

doi dblp
Towards Effective and Interpretable Person-Job Fitting
Ran Le | Wenpeng Hu | Yang Song | Tao Zhang | Dongyan Zhao | Rui Yan
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2020

doi dblp
Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network
Shuqing Bian | Xu Chen | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Yupeng Hou | Yang Song | Tao Zhang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2021

doi dblp
Concept-Aware Denoising Graph Neural Network for Micro-Video Recommendation
Yiyu Liu | Qian Liu | Yu Tian | Changping Wang | Yanan Niu | Yang Song | Chenliang Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Sequential Recommendation with Graph Neural Networks
Jianxin Chang | Chen Gao | Yu Zheng | Yiqun Hui | Yanan Niu | Yang Song | Depeng Jin | Yong Li
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021