Yang Yang


2022

doi dblp
Personalized Abstractive Opinion Tagging
Mengxue Zhao | Yang Yang | Miao Li | Jingang Wang | Wei Wu | Pengjie Ren | Maarten de Rijke | Zhaochun Ren
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
SNPR: A Serendipity-Oriented Next POI Recommendation Model
Mingwei Zhang | Yang Yang | Rizwan Abbas | Ke Deng | Jianxin Li | Bin Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
TADS: Learning Time-Aware Scheduling Policy with Dyna-Style Planning for Spaced Repetition
Zhengyu Yang | Jian Shen | Yunfei Liu | Yang Yang | Weinan Zhang | Yong Yu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Query-aware Tip Generation for Vertical Search
Yang Yang | Junmei Hao | Canjia Li | Zili Wang | Jingang Wang | Fuzheng Zhang | Rao Fu | Peixu Hou | Gong Zhang | Zhongyuan Wang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2018

doi dblp
A topic model for co-occurring normal documents and short texts
Yang Yang | Feifei Wang | Junni Zhang | Jin Xu | Philip S. Yu
2018 Volume 21 Issue 2

doi dblp
A novel relevance feedback method for CBIR
Yunbo Rao | Wei Liu | Bojiang Fan | Jiali Song | Yang Yang
2018 Volume 21 Issue 6

2015

doi dblp
Location Prediction of Social Images via Generative Model
Xiaoming Zhang | Zhoujun Li | Senzhang Wang | Yang Yang | Xueqiang Lv
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015

2013

doi dblp
Towards a classification framework for social machines
Nigel R. Shadbolt | Daniel A. Smith | Elena Simperl | Max Van Kleek | Yang Yang | Wendy Hall
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

2010

pdf dblp
Geographical Service: a compass for the Web of Data
Gianluca Correndo | Manuel Salvadores | Yang Yang | Nick Gibbins | Nigel Shadbolt
Proceedings of the WWW2010 Workshop on Linked Data on the Web, LDOW 2010, Raleigh, USA, April 27, 2010