Yangqiu Song


2022

doi dblp
Introduction to the Special Issue on the Federated Learning: Algorithms, Systems, and Applications: Part 1
Qiang Yang | Yongxin Tong | Yang Liu | Yangqiu Song | Hao Peng | Boi Faltings
2022 Volume 13 Issue 4

doi dblp
Preface to Federated Learning: Algorithms, Systems, and Applications: Part 2
Qiang Yang | Yongxin Tong | Yang Liu | Yangqiu Song | Hao Peng | Boi Faltings
2022 Volume 13 Issue 5

doi dblp
Cross-domain Cross-architecture Black-box Attacks on Fine-tuned Models with Transferred Evolutionary Strategies
Yinghua Zhang | Yangqiu Song | Kun Bai | Qiang Yang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
DISCOS: Bridging the Gap between Discourse Knowledge and Commonsense Knowledge
Tianqing Fang | Hongming Zhang | Weiqi Wang | Yangqiu Song | Bin He
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Neural PathSim for Inductive Similarity Search in Heterogeneous Information Networks
Wenyi Xiao | Huan Zhao | Vincent W. Zheng | Yangqiu Song
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Differentially Private Federated Knowledge Graphs Embedding
Hao Peng | Haoran Li | Yangqiu Song | Vincent W. Zheng | Jianxin Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Multi-Relational Graph based Heterogeneous Multi-Task Learning in Community Question Answering
Zizheng Lin | Haowen Ke | Ngo-Yin Wong | Jiaxin Bai | Yangqiu Song | Huan Zhao | Junpeng Ye
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
ASER: A Large-scale Eventuality Knowledge Graph
Hongming Zhang | Xin Liu | Haojie Pan | Yangqiu Song | Cane Wing-Ki Leung
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Peer-inspired Student Performance Prediction in Interactive Online Question Pools with Graph Neural Network
Haotian Li | Huan Wei | Yong Wang | Yangqiu Song | Huamin Qu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Efficient Path Prediction for Semi-Supervised and Weakly Supervised Hierarchical Text Classification
Huiru Xiao | Xin Liu | Yangqiu Song
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Motif Enhanced Recommendation over Heterogeneous Information Network
Huan Zhao | Yingqi Zhou | Yangqiu Song | Dik Lun Lee
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
HeteSpaceyWalk: A Heterogeneous Spacey Random Walk for Heterogeneous Information Network Embedding
Yu He | Yangqiu Song | Jianxin Li | Cheng Ji | Jian Peng | Hao Peng
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Hyper-Path-Based Representation Learning for Hyper-Networks
Jie Huang | Xin Liu | Yangqiu Song
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
Large-Scale Hierarchical Text Classification with Recursively Regularized Deep Graph-CNN
Hao Peng | Jianxin Li | Yu He | Yaopeng Liu | Mengjiao Bao | Lihong Wang | Yangqiu Song | Qiang Yang
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
Distant Meta-Path Similarities for Text-Based Heterogeneous Information Networks
Chenguang Wang | Yangqiu Song | Haoran Li | Yizhou Sun | Ming Zhang | Jiawei Han
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Budgeted Task Scheduling for Crowdsourced Knowledge Acquisition
Tao Han | Hailong Sun | Yangqiu Song | Zizhe Wang | Xudong Liu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2014

doi dblp
Tag propagation based recommendation across diverse social media
Deqing Yang | Yanghua Xiao | Yangqiu Song | Junjun Zhang | Kezun Zhang | Wei Wang
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

doi dblp
Transfer Understanding from Head Queries to Tail Queries
Yangqiu Song | Haixun Wang | Weizhu Chen | Shusen Wang
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2013

doi dblp
Identifying users' topical tasks in web search
Wen Hua | Yangqiu Song | Haixun Wang | Xiaofang Zhou
Sixth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2013, Rome, Italy, February 4-8, 2013

doi dblp
Lead-lag analysis via sparse co-projection in correlated text streams
Fangzhao Wu | Yangqiu Song | Shixia Liu | Yongfeng Huang | Zhenyu Liu
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2012

doi dblp
TIARA: Interactive, Topic-Based Visual Text Summarization and Analysis
Shixia Liu | Michelle X. Zhou | Shimei Pan | Yangqiu Song | Weihong Qian | Weijia Cai | Xiaoxiao Lian
2012 Volume 3 Issue 2

2011

doi dblp
Semi-supervised ranking aggregation
Shouchun Chen | Fei Wang | Yangqiu Song | Changshui Zhang
2011 Volume 47 Issue 3

2009

doi dblp
Topic and keyword re-ranking for LDA-based topic modeling
Yangqiu Song | Shimei Pan | Shixia Liu | Michelle X. Zhou | Weihong Qian
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

2008

doi dblp
Semi-supervised ranking aggregation
Shouchun Chen | Fei Wang | Yangqiu Song | Changshui Zhang
Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2008, Napa Valley, California, USA, October 26-30, 2008

2007

doi dblp
Ranking with semi-supervised distance metric learning and its application to housing potential estimation
Yangqiu Song | Bin Zhang | Wen Jun Yin | Changshui Zhang | Jin Dong
Proceedings of the Sixteenth ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2007, Lisbon, Portugal, November 6-10, 2007