Yanming Guo


2023

doi dblp
Deep learning for video-text retrieval: a review
Cunjuan Zhu | Qi Jia | Wei Chen | Yanming Guo | Yu Liu
2023 Volume 12 Issue 1

2022

doi dblp
Few2Decide: towards a robust model via using few neuron connections to decide
Jian Li | Yanming Guo | Songyang Lao | Xi Zhao | Liang Bai | Haoran Wang
2022 Volume 11 Issue 2

doi dblp
Caption TLSTMs: combining transformer with LSTMs for image captioning
Jie Yan | Yuxiang Xie | Xidao Luan | Yanming Guo | Quanzhi Gong | Suru Feng
2022 Volume 11 Issue 2

doi dblp
MHA-WoML: Multi-head attention and Wasserstein-OT for few-shot learning
Junyan Yang | Jie Jiang | Yanming Guo
2022 Volume 11 Issue 4

doi dblp
FCT: fusing CNN and transformer for scene classification
Yuxiang Xie | Jie Yan | Lai Kang | Yanming Guo | Jiahui Zhang | Xidao Luan
2022 Volume 11 Issue 4

2021

doi dblp
Towards a high robust neural network via feature matching
Jian Li | Yanming Guo | Songyang Lao | Yulun Wu | Liang Bai | Yingmei Wei
2021 Volume 10 Issue 4

2020

doi dblp
Special issue on deep learning in image and video retrieval
Ard Oerlemans | Yanming Guo | Michael S. Lew | Tat-Seng Chua
2020 Volume 9 Issue 2

2018

doi dblp
A review of semantic segmentation using deep neural networks
Yanming Guo | Yu Liu | Theodoros Georgiou | Michael S. Lew
2018 Volume 7 Issue 2

2015

doi dblp
DeepIndex for Accurate and Efficient Image Retrieval
Yu Liu | Yanming Guo | Song Wu | Michael S. Lew
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015