Yao Lu


2019

doi dblp
Coarse-to-Fine Grained Classification
Yuqi Huo | Yao Lu | Yulei Niu | Zhiwu Lu | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2018

doi dblp
Precise Temporal Action Localization by Evolving Temporal Proposals
Haonan Qiu | Yingbin Zheng | Hao Ye | Yao Lu | Feng Wang | Liang He
Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, June 11-14, 2018

doi dblp
LDA Meets Word2Vec: A Novel Model for Academic Abstract Clustering
Changzhou Li | Yao Lu | Junfeng Wu | Yongrui Zhang | Zhongzhou Xia | Tianchen Wang | Dantian Yu | Xurui Chen | Peidong Liu | Junyu Guo
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2016

doi dblp
Location-aware Friend Recommendation in Event-based Social Networks: A Bayesian Latent Factor Approach
Yao Lu | Zhi Qiao | Chuan Zhou | Yue Hu | Li Guo
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2013

doi dblp
A recommender system for job seeking and recruiting website
Yao Lu | Sandy El Helou | Denis Gillet
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

2012

doi dblp
User interest modeling and its application for question recommendation in user-interactive question answering systems
Xingliang Ni | Yao Lu | Xiaojun Quan | Liu Wenyin | Bei Hua
2012 Volume 48 Issue 2

doi dblp
Semantic context learning with large-scale weakly-labeled image set
Yao Lu | Wei Zhang | Ke Zhang | Xiangyang Xue
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012