Yao Zhang


2022

doi dblp
Multi-task attributed graphical lasso and its application in fund classification
Yao Zhang | Sijia Peng | Yun Xiong | Xiangnan Kong | Xinyue Liu | Yangyong Zhu
2022 Volume 25 Issue 3

doi dblp
Triangle Graph Interest Network for Click-through Rate Prediction
Wensen Jiang | Yizhu Jiao | Qingqin Wang | Chuanming Liang | Lijie Guo | Yao Zhang | Zhijun Sun | Yun Xiong | Yangyong Zhu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

2021

doi dblp
HSGMP: Heterogeneous Scene Graph Message Passing for Cross-modal Retrieval
Yu Duan | Yun Xiong | Yao Zhang | Yuwei Fu | Yangyong Zhu
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021

doi dblp
AutoCite: Multi-Modal Representation Fusion for Contextual Citation Generation
Qingqin Wang | Yun Xiong | Yao Zhang | Jiawei Zhang | Yangyong Zhu
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

2020

doi dblp
CommDGI: Community Detection Oriented Deep Graph Infomax
Tianqi Zhang | Yun Xiong | Jiawei Zhang | Yao Zhang | Yizhu Jiao | Yangyong Zhu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2017

doi dblp
Learning Node Embeddings in Interaction Graphs
Yao Zhang | Yun Xiong | Xiangnan Kong | Yangyong Zhu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017