Yao Zhang


2023

doi dblp
Reducing Negative Effects of the Biases of Language Models in Zero-Shot Setting
Xiaosu Wang | Yun Xiong | Beichen Kang | Yao Zhang | Philip S. Yu | Yangyong Zhu
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Multi-task attributed graphical lasso and its application in fund classification
Yao Zhang | Sijia Peng | Yun Xiong | Xiangnan Kong | Xinyue Liu | Yangyong Zhu
2022 Volume 25 Issue 3

doi dblp
Triangle Graph Interest Network for Click-through Rate Prediction
Wensen Jiang | Yizhu Jiao | Qingqin Wang | Chuanming Liang | Lijie Guo | Yao Zhang | Zhijun Sun | Yun Xiong | Yangyong Zhu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
RuDi: Explaining Behavior Sequence Models by Automatic Statistics Generation and Rule Distillation
Yao Zhang | Yun Xiong | Yiheng Sun | Caihua Shan | Tian Lu | Hui Song | Yangyong Zhu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
HSGMP: Heterogeneous Scene Graph Message Passing for Cross-modal Retrieval
Yu Duan | Yun Xiong | Yao Zhang | Yuwei Fu | Yangyong Zhu
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021

doi dblp
AutoCite: Multi-Modal Representation Fusion for Contextual Citation Generation
Qingqin Wang | Yun Xiong | Yao Zhang | Jiawei Zhang | Yangyong Zhu
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
CoPE: Modeling Continuous Propagation and Evolution on Interaction Graph
Yao Zhang | Yun Xiong | Dongsheng Li | Caihua Shan | Kan Ren | Yangyong Zhu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
CommDGI: Community Detection Oriented Deep Graph Infomax
Tianqi Zhang | Yun Xiong | Jiawei Zhang | Yao Zhang | Yizhu Jiao | Yangyong Zhu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2017

doi dblp
Learning Node Embeddings in Interaction Graphs
Yao Zhang | Yun Xiong | Xiangnan Kong | Yangyong Zhu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017