Yelong Shen


2019

doi dblp
A Hybrid Retrieval-Generation Neural Conversation Model
Liu Yang | Junjie Hu | Minghui Qiu | Chen Qu | Jianfeng Gao | W. Bruce Croft | Xiaodong Liu | Yelong Shen | Jingjing Liu
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2017

doi dblp
Deep Context Modeling for Web Query Entity Disambiguation
Zhen Liao | Xinying Song | Yelong Shen | Saekoo Lee | Jianfeng Gao | Ciya Liao
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2014

doi dblp
A Latent Semantic Model with Convolutional-Pooling Structure for Information Retrieval
Yelong Shen | Xiaodong He | Jianfeng Gao | Li Deng | Grégoire Mesnil
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

doi dblp
Learning semantic representations using convolutional neural networks for web search
Yelong Shen | Xiaodong He | Jianfeng Gao | Li Deng | Grégoire Mesnil
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

2011

doi dblp
Learning to rank audience for behavioral targeting in display ads
Jian Tang | Ning Liu | Jun Yan | Yelong Shen | Shaodan Guo | Bin Gao | Shuicheng Yan | Ming Zhang
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

doi dblp
Sparse hidden-dynamics conditional random fields for user intent understanding
Yelong Shen | Jun Yan | Shuicheng Yan | Lei Ji | Ning Liu | Zheng Chen
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011