Yi Liu


2023

doi dblp
Knowledge Enhancement for Contrastive Multi-Behavior Recommendation
Hongrui Xuan | Yi Liu | Bohan Li | Hongzhi Yin
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
MCSCSet: A Specialist-annotated Dataset for Medical-domain Chinese Spelling Correction
Wangjie Jiang | Zhihao Ye | Zijing Ou | Ruihui Zhao | Jianguang Zheng | Yi Liu | Bang Liu | Siheng Li | Yujiu Yang | Yefeng Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
A Knowledge-Aware Recommender with Attention-Enhanced Dynamic Convolutional Network
Yi Liu | Bohan Li | Yalei Zang | Aoran Li | Hongzhi Yin
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2018

doi dblp
Context-aware trust network extraction in large-scale trust-oriented social networks
Guanfeng Liu | Yi Liu | An Liu | Zhixu Li | Kai Zheng | Yan Wang | Xiaofang Zhou
2018 Volume 21 Issue 3

doi dblp
LAAN: A Linguistic-Aware Attention Network for Sentiment Analysis
Zeyang Lei | Yujiu Yang | Yi Liu
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2013

doi dblp
Numeric query ranking approach
Jie Wu | Yi Liu | Ji-Rong Wen
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

2012

doi dblp
AspecTiles: tile-based visualization of diversified web search results
Mayu Iwata | Tetsuya Sakai | Takehiro Yamamoto | Yu Chen | Yi Liu | Ji-Rong Wen | Shojiro Nishio
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

2009

doi dblp
Clustering queries for better document ranking
Yi Liu | Liangjie Zhang | Ruihua Song | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009