Yi Wang


2023

doi dblp
ElasticDL: A Kubernetes-native Deep Learning Framework with Fault-tolerance and Elastic Scheduling
Jun Zhou | Ke Zhang | Feng Zhu | Qitao Shi | Wenjing Fang | Lin Wang | Yi Wang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Review of Deep Learning Models for Spine Segmentation
Neng Zhou | Hairu Wen | Yi Wang | Yang Liu | Longfei Zhou
ICMR '22: International Conference on Multimedia Retrieval, Newark, NJ, USA, June 27 - 30, 2022

2021

doi dblp
Elastic and Stable Compaction for LSM-tree: A FaaS-Based Approach on TerarkDB
Jianchuan Li | Peiquan Jin | Yuanjin Lin | Ming Zhao | Yi Wang | Kuankuan Guo
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
RelationLines: Visual Reasoning of Egocentric Relations from Heterogeneous Urban Data
Wei Chen | Jing Xia | Xu-Meng Wang | Yi Wang | Jun Chen | Liang Chang
2019 Volume 10 Issue 1

2015

doi dblp
Peacock: Learning Long-Tail Topic Features for Industrial Applications
Yi Wang | Xuemin Zhao | Zhenlong Sun | Hao Yan | Lifeng Wang | Zhihui Jin | Liubin Wang | Yang Gao | Ching Law | Jia Zeng
2015 Volume 6 Issue 4

2009

doi dblp
Collaborative filtering for orkut communities: discovery of user latent behavior
WenYen Chen | Jon-Chyuan Chu | Junyi Luan | Hongjie Bai | Yi Wang | Edward Y. Chang
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009