Yihong Eric Zhao


2019

doi dblp
Product-Aware Answer Generation in E-Commerce Question-Answering
Shen Gao | Zhaochun Ren | Yihong Eric Zhao | Dongyan Zhao | Dawei Yin | Rui Yan
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
From Semantic Retrieval to Pairwise Ranking: Applying Deep Learning in E-commerce Search
Rui Li | Yunjiang Jiang | Wenyun Yang | Guoyu Tang | Songlin Wang | Chaoyi Ma | Wei He | Xi Xiong | Yun Xiao | Yihong Eric Zhao
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Graph Neural Networks for Social Recommendation
Wenqi Fan | Yao Ma | Qing Li | Yuan He | Yihong Eric Zhao | Jiliang Tang | Dawei Yin
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Hierarchical Variational Memory Network for Dialogue Generation
Hongshen Chen | Zhaochun Ren | Jiliang Tang | Yihong Eric Zhao | Dawei Yin
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2013

doi dblp
UNIK: unsupervised social network spam detection
Enhua Tan | Lei Guo | Songqing Chen | Xiaodong Zhang | Yihong Eric Zhao
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2008

doi dblp
Tag-based social interest discovery
Xin Li | Lei Guo | Yihong Eric Zhao
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008