Yikun Xian


2021

doi dblp
WSDM 2021 Tutorial on Conversational Recommendation Systems
Zuohui Fu | Yikun Xian | Yongfeng Zhang | Yi Zhang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Towards Long-term Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge | Shuchang Liu | Ruoyuan Gao | Yikun Xian | Yunqi Li | Xiangyu Zhao | Changhua Pei | Fei Sun | Junfeng Ge | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
HOOPS: Human-in-the-Loop Graph Reasoning for Conversational Recommendation
Zuohui Fu | Yikun Xian | Yaxin Zhu | Shuyuan Xu | Zelong Li | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Popcorn: Human-in-the-loop Popularity Debiasing in Conversational Recommender Systems
Zuohui Fu | Yikun Xian | Shijie Geng | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Fairness-Aware Explainable Recommendation over Knowledge Graphs
Zuohui Fu | Yikun Xian | Ruoyuan Gao | Jieyu Zhao | Qiaoying Huang | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shijie Geng | Chirag Shah | Yongfeng Zhang | Gerard de Melo
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
CAFE: Coarse-to-Fine Neural Symbolic Reasoning for Explainable Recommendation
Yikun Xian | Zuohui Fu | Handong Zhao | Yingqiang Ge | Xu Chen | Qiaoying Huang | Shijie Geng | Zhou Qin | Gerard de Melo | S. Muthukrishnan | Yongfeng Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Reinforcement Knowledge Graph Reasoning for Explainable Recommendation
Yikun Xian | Zuohui Fu | S. Muthukrishnan | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2018

doi dblp
Finding Subcube Heavy Hitters in Analytics Data Streams
Branislav Kveton | S. Muthukrishnan | Hoa T. Vu | Yikun Xian
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018