Yinghui Xu


2022

doi dblp
DeepRoute+: Modeling Couriers' Spatial-temporal Behaviors and Decision Preferences for Package Pick-up Route Prediction
Haomin Wen | Youfang Lin | Huaiyu Wan | Shengnan Guo | Fan Wu | Lixia Wu | Chao Song | Yinghui Xu
2022 Volume 13 Issue 2

2021

doi dblp
I2PS: An Online Item Intelligent Publishing System in Consumer to Consumer (C2C) Transaction Platform
Lei Tian | Nanyang Wang | Pan Pan | Bin Wang | Yinghui Xu
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

2020

doi dblp
Large Scale Long-tailed Product Recognition System at Alibaba
Xiangzeng Zhou | Pan Pan | Yun Zheng | Yinghui Xu | Rong Jin
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
LB-CGM: Latent Based Conditional Generative Model with Reliable Distribution Prediction
Yichen Yao | Guozheng Li | Yujie Chen | Rongqi Li | Yinzhi Zhou | Xiaodong Zhang | Haoyuan Hu | Yinghui Xu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

dblp
Proceedings of the SIGIR 2017 Workshop On eCommerce co-located with the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, eCOM@SIGIR 2017, Tokyo, Japan, August 11, 2017

Proceedings of the SIGIR 2017 Workshop On eCommerce co-located with the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, eCOM@SIGIR 2017, Tokyo, Japan, August 11, 2017

doi dblp
Large-Scale Visual Search with Binary Distributed Graph at Alibaba
Kang Zhao | Pan Pan | Yun Zheng | Yanhao Zhang | Changxu Wang | Yingya Zhang | Yinghui Xu | Rong Jin
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Virtual ID Discovery from E-commerce Media at Alibaba: Exploiting Richness of User Click Behavior for Visual Search Relevance
Yanhao Zhang | Pan Pan | Yun Zheng | Kang Zhao | Jianmin Wu | Yinghui Xu | Rong Jin
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2017

doi dblp
Report on the SIGIR 2017 Workshop on eCommerce (ECOM17)
Jon Degenhardt | Surya Kallumadi | Yiu-Chang Lin | Maarten de Rijke | Luo Si | Andrew Trotman | Sindhuja Venkatesh | Yinghui Xu
2017 Volume 51 Issue 3

doi dblp
SIGIR 2017 Workshop on eCommerce (ECOM17)
Jon Degenhardt | Surya Kallumadi | Maarten de Rijke | Luo Si | Andrew Trotman | Yinghui Xu
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
IRGAN: A Minimax Game for Unifying Generative and Discriminative Information Retrieval Models
Jun Wang | Lantao Yu | Weinan Zhang | Yu Gong | Yinghui Xu | Benyou Wang | Peng Zhang | Dell Zhang
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Evaluating Web Search with a Bejeweled Player Model
Fan Zhang | Yiqun Liu | Xin Li | Min Zhang | Yinghui Xu | Shaoping Ma
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

2008

doi dblp
Automatic image tagging as a random walk with priors on the canonical correlation subspace
Timothée Bailloeul | Cai-Zhi Zhu | Yinghui Xu
Proceedings of the 1st ACM SIGMM International Conference on Multimedia Information Retrieval, MIR 2008, Vancouver, British Columbia, Canada, October 30-31, 2008

2004

pdf dblp
Using Virtual Document for NTCIR-4 Web Information Retrieval Task
Yinghui Xu | Kyoji Umemura
Proceedings of the Fourth NTCIR Workshop on Research in Information Access Technologies Information Retrieval, Question Answering and Summarization, NTCIR-4, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 2-4, 2004

doi dblp
Literal-Matching-Biased Link Analysis
Yinghui Xu | Kyoji Umemura
Information Retrieval Technology, Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2004, Beijing, China, October 18-20, 2004, Revised Selected Papers

doi dblp
A unified model of literal mining and link analysis for ranking web resources
Yinghui Xu | Kyoji Umemura
SIGIR 2004: Proceedings of the 27th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Sheffield, UK, July 25-29, 2004