Yingqiang Ge


2023

doi dblp
Counterfactual Collaborative Reasoning
Jianchao Ji | Zelong Li | Shuyuan Xu | Max Xiong | Juntao Tan | Yingqiang Ge | Hao Wang | Yongfeng Zhang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
FAIR: Fairness-aware information retrieval evaluation
Ruoyuan Gao | Yingqiang Ge | Chirag Shah
2022 Volume 73 Issue 10

doi dblp
Toward Pareto Efficient Fairness-Utility Trade-off in Recommendation through Reinforcement Learning
Yingqiang Ge | Xiaoting Zhao | Lucia Yu | Saurabh Paul | Diane Hu | Chu-Cheng Hsieh | Yongfeng Zhang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
AutoLossGen: Automatic Loss Function Generation for Recommender Systems
Zelong Li | Jianchao Ji | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Explainable Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge | Juntao Tan | Yan Zhu | Yinglong Xia | Jiebo Luo | Shuchang Liu | Zuohui Fu | Shijie Geng | Zelong Li | Yongfeng Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Learning and Evaluating Graph Neural Network Explanations based on Counterfactual and Factual Reasoning
Juntao Tan | Shijie Geng | Zuohui Fu | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Yunqi Li | Yongfeng Zhang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Path Language Modeling over Knowledge Graphsfor Explainable Recommendation
Shijie Geng | Zuohui Fu | Juntao Tan | Yingqiang Ge | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Towards Long-term Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge | Shuchang Liu | Ruoyuan Gao | Yikun Xian | Yunqi Li | Xiangyu Zhao | Changhua Pei | Fei Sun | Junfeng Ge | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Tutorial on Fairness of Machine Learning in Recommender Systems
Yunqi Li | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Towards Personalized Fairness based on Causal Notion
Yunqi Li | Hanxiong Chen | Shuyuan Xu | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
CIKM 2021 Tutorial on Fairness of Machine Learning in Recommender Systems
Yunqi Li | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Counterfactual Explainable Recommendation
Juntao Tan | Shuyuan Xu | Yingqiang Ge | Yunqi Li | Xu Chen | Yongfeng Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Efficient Non-Sampling Knowledge Graph Embedding
Zelong Li | Jianchao Ji | Zuohui Fu | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Chong Chen | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
User-oriented Fairness in Recommendation
Yunqi Li | Hanxiong Chen | Zuohui Fu | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Variation Control and Evaluation for Generative Slate Recommendations
Shuchang Liu | Fei Sun | Yingqiang Ge | Changhua Pei | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Understanding Echo Chambers in E-commerce Recommender Systems
Yingqiang Ge | Shuya Zhao | Honglu Zhou | Changhua Pei | Fei Sun | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Learning Personalized Risk Preferences for Recommendation
Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shuchang Liu | Zuohui Fu | Fei Sun | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Fairness-Aware Explainable Recommendation over Knowledge Graphs
Zuohui Fu | Yikun Xian | Ruoyuan Gao | Jieyu Zhao | Qiaoying Huang | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shijie Geng | Chirag Shah | Yongfeng Zhang | Gerard de Melo
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
CAFE: Coarse-to-Fine Neural Symbolic Reasoning for Explainable Recommendation
Yikun Xian | Zuohui Fu | Handong Zhao | Yingqiang Ge | Xu Chen | Qiaoying Huang | Shijie Geng | Zhou Qin | Gerard de Melo | S. Muthukrishnan | Yongfeng Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Maximizing Marginal Utility per Dollar for Economic Recommendation
Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shuchang Liu | Shijie Geng | Zuohui Fu | Yongfeng Zhang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019