Yingxia Shao


2022

doi dblp
Space4HGNN: A Novel, Modularized and Reproducible Platform to Evaluate Heterogeneous Graph Neural Network
Tianyu Zhao | Cheng Yang | Yibo Li | Quan Gan | Zhenyi Wang | Fengqi Liang | Huan Zhao | Yingxia Shao | Xiao Wang | Chuan Shi
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Distill-VQ: Learning Retrieval Oriented Vector Quantization By Distilling Knowledge from Dense Embeddings
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Defu Lian | Yeyun Gong | Qi Chen | Fan Yang | Hao Sun | Yingxia Shao | Xing Xie
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Scalable Graph Sampling on GPUs with Compressed Graph
Hongbo Yin | Yingxia Shao | Xupeng Miao | Yawen Li | Bin Cui
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Progressively Optimized Bi-Granular Document Representation for Scalable Embedding Based Retrieval
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Yingxia Shao | Defu Lian | Chaozhuo Li | Hao Sun | Denvy Deng | Liangjie Zhang | Qi Zhang | Xing Xie
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Heterogeneous Hypergraph Embedding for Graph Classification
Xiangguo Sun | Hongzhi Yin | Bo Liu | Hongxu Chen | Jiuxin Cao | Yingxia Shao | Nguyen Quoc Viet Hung
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Self-Supervised Graph Co-Training for Session-based Recommendation
Xin Xia | Hongzhi Yin | Junliang Yu | Yingxia Shao | Lizhen Cui
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
Forecasting Pavement Performance with a Feature Fusion LSTM-BPNN Model
Yushun Dong | Yingxia Shao | Xiaotong Li | Sili Li | Lei Quan | Wei Zhang | Junping Du
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2015

doi dblp
Joint Modeling of User Check-in Behaviors for Point-of-Interest Recommendation
Hongzhi Yin | Xiaofang Zhou | Yingxia Shao | Hao Wang | Shazia Wasim Sadiq
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2013

doi dblp
PAGE: a partition aware graph computation engine
Yingxia Shao | Junjie Yao | Bin Cui | Lin Ma
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013