Yiwei Wang


2023

doi dblp
Graph Explicit Neural Networks: Explicitly Encoding Graphs for Efficient and Accurate Inference
Yiwei Wang | Bryan Hooi | Yozen Liu | Neil Shah
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
TrajFormer: Efficient Trajectory Classification with Transformers
Yuxuan Liang | Kun Ouyang | Yiwei Wang | Xu Liu | Hongyang Chen | Junbo Zhang | Yu Zheng | Roger Zimmermann
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Mixup for Node and Graph Classification
Yiwei Wang | Wei Wang | Yuxuan Liang | Yujun Cai | Bryan Hooi
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Fine-Grained Urban Flow Prediction
Yuxuan Liang | Kun Ouyang | Junkai Sun | Yiwei Wang | Junbo Zhang | Yu Zheng | David S. Rosenblum | Roger Zimmermann
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
CurGraph: Curriculum Learning for Graph Classification
Yiwei Wang | Wei Wang | Yuxuan Liang | Yujun Cai | Bryan Hooi
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2017

doi dblp
Using Knowledge Graphs to Explain Entity Co-occurrence in Twitter
Yiwei Wang | Mark James Carman | Yuan-Fang Li
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017