Yixin Cao


2022

doi dblp
What Makes the Story Forward?: Inferring Commonsense Explanations as Prompts for Future Event Generation
Li Lin | Yixin Cao | Lifu Huang | Shuang Li | Xuming Hu | Lijie Wen | Jianmin Wang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Interactive Contrastive Learning for Self-Supervised Entity Alignment
Kaisheng Zeng | Zhenhao Dong | Lei Hou | Yixin Cao | Minghao Hu | Jifan Yu | Xin Lv | Lei Cao | Xin Wang | Haozhuang Liu | Yi Huang | Junlan Feng | Jing Wan | Juanzi Li | Ling Feng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2020

doi dblp
Tree-Augmented Cross-Modal Encoding for Complex-Query Video Retrieval
Xun Yang | Jianfeng Dong | Yixin Cao | Xun Wang | Meng Wang | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Reinforced Negative Sampling over Knowledge Graph for Recommendation
Xiang Wang | Yaokun Xu | Xiangnan He | Yixin Cao | Meng Wang | Tat-Seng Chua
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Personalized Fashion Recommendation with Visual Explanations based on Multimodal Attention Network: Towards Visually Explainable Recommendation
Xu Chen | Hanxiong Chen | Hongteng Xu | Yongfeng Zhang | Yixin Cao | Zheng Qin | Hongyuan Zha
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Unifying Knowledge Graph Learning and Recommendation: Towards a Better Understanding of User Preferences
Yixin Cao | Xiang Wang | Xiangnan He | Zikun Hu | Tat-Seng Chua
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Sequential Recommendation with User Memory Networks
Xu Chen | Hongteng Xu | Yongfeng Zhang | Jiaxi Tang | Yixin Cao | Zheng Qin | Hongyuan Zha
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018