Yong Cheng


2022

doi dblp
DIMA: Distributed cooperative microservice caching for internet of things in edge computing by deep reinforcement learning
Hao Tian | Xiaolong Xu | Tingyu Lin | Yong Cheng | Cheng Qian | Lei Ren | Muhammad Bilal
2022 Volume 25 Issue 5

2020

doi dblp
Towards Web-based Etymological Hanzi Learning
Yong Cheng | Sijia Ma | Jun Chen | Yingying Zhao | Yaolin Chen | Jingtao Wang | Jia Xing | Wenhui Guo | Yushi Jing | Genze Wu | Wenli Zhu
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Federated Learning
Qiang Yang | Yang Liu | Yong Cheng | Yan Kang | Tianjian Chen | Han Yu
2019

2017

doi dblp
Deep Multimodal Embedding Model for Fine-grained Sketch-based Image Retrieval
Fei Huang | Yong Cheng | Cheng Jin | Yuejie Zhang | Tao Zhang
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
A Hierarchical Multimodal Attention-based Neural Network for Image Captioning
Yong Cheng | Fei Huang | Lian Zhou | Cheng Jin | Yuejie Zhang | Tao Zhang
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
HiText: Text Reading with Dynamic Salience Marking
Qian Yang | Gerard de Melo | Yong Cheng | Sen Wang
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2015

doi dblp
People News Search via Name-Face Association Analysis
Yong Cheng | Zhixin Liu | Yun Zhao | Cheng Jin | Yuejie Zhang | Tao Zhang
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015