Yong Li


2022

doi dblp
Introduction to the Special Issue on Intelligent Trajectory Analytics: Part I
Kai Zheng | Yong Li | Cyrus Shahabi | Hongzhi Yin
2022 Volume 13 Issue 1

doi dblp
Introduction to the Special Issue on Intelligent Trajectory Analytics: Part II
Kai Zheng | Yong Li | Cyrus Shahabi | Hongzhi Yin
2022 Volume 13 Issue 3

doi dblp
Crowd Flow Prediction for Irregular Regions with Semantic Graph Attention Network
Fuxian Li | Jie Feng | Huan Yan | Depeng Jin | Yong Li
2022 Volume 13 Issue 5

doi dblp
Graph Neural Networks for Recommender System
Chen Gao | Xiang Wang | Xiangnan He | Yong Li
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
A Counterfactual Modeling Framework for Churn Prediction
Guozhen Zhang | Jinwei Zeng | Zhengyue Zhao | Depeng Jin | Yong Li
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Dual Contrastive Network for Sequential Recommendation
Guanyu Lin | Chen Gao | Yinfeng Li | Yu Zheng | Zhiheng Li | Depeng Jin | Yong Li
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Enhancing Hypergraph Neural Networks with Intent Disentanglement for Session-based Recommendation
Yinfeng Li | Chen Gao | Hengliang Luo | Depeng Jin | Yong Li
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
A Review-aware Graph Contrastive Learning Framework for Recommendation
Jie Shuai | Kun Zhang | Le Wu | Peijie Sun | Richang Hong | Meng Wang | Yong Li
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
An Exploratory Study of Information Cocoon on Short-form Video Platform
Nian Li | Chen Gao | Jinghua Piao | Xin Huang | Aizhen Yue | Liang Zhou | Qingmin Liao | Yong Li
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Predicting Multi-level Socioeconomic Indicators from Structural Urban Imagery
Tong Li | Shiduo Xin | Yanxin Xi | Sasu Tarkoma | Pan Hui | Yong Li
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Causal Learning Empowered OD Prediction for Urban Planning
Jinwei Zeng | Guozhen Zhang | Can Rong | Jingtao Ding | Jian Yuan | Yong Li
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Spatiotemporal-aware Session-based Recommendation with Graph Neural Networks
Yinfeng Li | Chen Gao | Xiaoyi Du | Huazhou Wei | Hengliang Luo | Depeng Jin | Yong Li
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Automated Spatio-Temporal Synchronous Modeling with Multiple Graphs for Traffic Prediction
Fuxian Li | Huan Yan | Guangyin Jin | Yue Liu | Yong Li | Depeng Jin
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Knowledge Enhanced GAN for IoT Traffic Generation
Shuodi Hui | Huandong Wang | Zhenhua Wang | Xinghao Yang | Zhongjin Liu | Depeng Jin | Yong Li
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Beyond the First Law of Geography: Learning Representations of Satellite Imagery by Leveraging Point-of-Interests
Yanxin Xi | Tong Li | Huandong Wang | Yong Li | Sasu Tarkoma | Pan Hui
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Disentangling Long and Short-Term Interests for Recommendation
Yu Zheng | Chen Gao | Jianxin Chang | Yanan Niu | Yang Song | Depeng Jin | Yong Li
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Linking Multiple User Identities of Multiple Services from Massive Mobility Traces
Huandong Wang | Yong Li | Gang Wang | Depeng Jin
2021 Volume 12 Issue 4

doi dblp
Sequential Recommendation with Graph Neural Networks
Jianxin Chang | Chen Gao | Yu Zheng | Yiqun Hui | Yanan Niu | Yang Song | Depeng Jin | Yong Li
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
One-shot Transfer Learning for Population Mapping
Erzhuo Shao | Jie Feng | Yingheng Wang | Tong Xia | Yong Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Predicting Customer Value with Social Relationships via Motif-based Graph Attention Networks
Jinghua Piao | Guozhen Zhang | Fengli Xu | Zhilong Chen | Yong Li
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Disentangling User Interest and Conformity for Recommendation with Causal Embedding
Yu Zheng | Chen Gao | Xiang Li | Xiangnan He | Yong Li | Depeng Jin
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Community Value Prediction in Social E-commerce
Guozhen Zhang | Yong Li | Yuan Yuan | Fengli Xu | Hancheng Cao | Yujian Xu | Depeng Jin
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Role-Aware Modeling for N-ary Relational Knowledge Bases
Yu Liu | Quanming Yao | Yong Li
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
DGCN: Diversified Recommendation with Graph Convolutional Networks
Yu Zheng | Chen Gao | Liang Chen | Depeng Jin | Yong Li
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Improving Implicit Recommender Systems with Auxiliary Data
Jingtao Ding | Guanghui Yu | Yong Li | Xiangnan He | Depeng Jin
2020 Volume 38 Issue 1

doi dblp
DeepApp: Predicting Personalized Smartphone App Usage via Context-Aware Multi-Task Learning
Tong Xia | Yong Li | Jie Feng | Depeng Jin | Qing Zhang | Hengliang Luo | Qingmin Liao
2020 Volume 11 Issue 6

doi dblp
Bundle Recommendation with Graph Convolutional Networks
Jianxin Chang | Chen Gao | Xiangnan He | Depeng Jin | Yong Li
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
DPLCF: Differentially Private Local Collaborative Filtering
Chen Gao | Chao Huang | Dongsheng Lin | Depeng Jin | Yong Li
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Multi-behavior Recommendation with Graph Convolutional Networks
Bowen Jin | Chen Gao | Xiangnan He | Depeng Jin | Yong Li
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Representative Negative Instance Generation for Online Ad Targeting
Yuhan Quan | Jingtao Ding | Depeng Jin | Jianbo Yang | Xing Zhou | Yong Li
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Genetic Meta-Structure Search for Recommendation on Heterogeneous Information Network
Zhenyu Han | Fengli Xu | Jinghan Shi | Yu Shang | Haorui Ma | Pan Hui | Yong Li
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Efficient Neural Interaction Function Search for Collaborative Filtering
Quanming Yao | Xiangning Chen | James T. Kwok | Yong Li | Cho-Jui Hsieh
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Generalizing Tensor Decomposition for N-ary Relational Knowledge Bases
Yu Liu | Quanming Yao | Yong Li
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
"What Apps Did You Use?": Understanding the Long-term Evolution of Mobile App Usage
Tong Li | Mingyang Zhang | Hancheng Cao | Yong Li | Sasu Tarkoma | Pan Hui
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
CROSS: Cross-platform Recommendation for Social E-Commerce
Tzu-Heng Lin | Chen Gao | Yong Li
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Learning Phase Competition for Traffic Signal Control
Guanjie Zheng | Yuanhao Xiong | Xinshi Zang | Jie Feng | Hua Wei | Huichu Zhang | Yong Li | Kai Xu | Zhenhui Li
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Relation-Aware Graph Convolutional Networks for Agent-Initiated Social E-Commerce Recommendation
Fengli Xu | Jianxun Lian | Zhenyu Han | Yong Li | Yujian Xu | Xing Xie
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
No More than What I Post: Preventing Linkage Attacks on Check-in Services
Fengli Xu | Zhen Tu | Hongjia Huang | Shuhao Chang | Funing Sun | Diansheng Guo | Yong Li
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Understanding Urban Dynamics via State-sharing Hidden Markov Model
Tong Xia | Yue Yu | Fengli Xu | Funing Sun | Diansheng Guo | Depeng Jin | Yong Li
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Cross-domain Recommendation Without Sharing User-relevant Data
Chen Gao | Xiangning Chen | Fuli Feng | Kai Zhao | Xiangnan He | Yong Li | Depeng Jin
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
DPLink: User Identity Linkage via Deep Neural Network From Heterogeneous Mobility Data
Jie Feng | Mingyang Zhang | Huandong Wang | Zeyu Yang | Chao Zhang | Yong Li | Depeng Jin
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Recommender Systems with Characterized Social Regularization
Tzu-Heng Lin | Chen Gao | Yong Li
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
DeepMove: Predicting Human Mobility with Attentional Recurrent Networks
Jie Feng | Yong Li | Chao Zhang | Funing Sun | Fanchao Meng | Ang Guo | Depeng Jin
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
An Improved Sampler for Bayesian Personalized Ranking by Leveraging View Data
Jingtao Ding | Fuli Feng | Xiangnan He | Guanghui Yu | Yong Li | Depeng Jin
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
Multi-site User Behavior Modeling and Its Application in Video Recommendation
Chunfeng Yang | Huan Yan | Donghan Yu | Yong Li | Dah Ming Chiu
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
From Fingerprint to Footprint: Revealing Physical World Privacy Leakage by Cyberspace Cookie Logs
Huandong Wang | Chen Gao | Yong Li | Zhi-Li Zhang | Depeng Jin
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
On Migratory Behavior in Video Consumption
Huan Yan | Tzu-Heng Lin | Gang Wang | Yong Li | Haitao Zheng | Depeng Jin | Ben Y. Zhao
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Trajectory Recovery From Ash: User Privacy Is NOT Preserved in Aggregated Mobility Data
Fengli Xu | Zhen Tu | Yong Li | Pengyu Zhang | Xiaoming Fu | Depeng Jin
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2014

doi dblp
Temporal capacity graphs for time-varying mobile networks
Xiangming Zhu | Yong Li | Depeng Jin | Pan Hui
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

Search
Venues