Yongfeng Zhang


2023

doi dblp
Counterfactual Collaborative Reasoning
Jianchao Ji | Zelong Li | Shuyuan Xu | Max Xiong | Juntao Tan | Yingqiang Ge | Hao Wang | Yongfeng Zhang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Improving neural topic modeling via Sinkhorn divergence
Luyang Liu | Heyan Huang | Yang Gao | Yongfeng Zhang
2022 Volume 59 Issue 3

doi dblp
RGRecSys: A Toolkit for Robustness Evaluation of Recommender Systems
Zohreh Ovaisi | Shelby Heinecke | Jia Li | Yongfeng Zhang | Elena Zheleva | Caiming Xiong
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Toward Pareto Efficient Fairness-Utility Trade-off in Recommendation through Reinforcement Learning
Yingqiang Ge | Xiaoting Zhao | Lucia Yu | Saurabh Paul | Diane Hu | Chu-Cheng Hsieh | Yongfeng Zhang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Graph Collaborative Reasoning
Hanxiong Chen | Yunqi Li | Shaoyun Shi | Shuchang Liu | He Zhu | Yongfeng Zhang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
AutoLossGen: Automatic Loss Function Generation for Recommender Systems
Zelong Li | Jianchao Ji | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Explainable Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge | Juntao Tan | Yan Zhu | Yinglong Xia | Jiebo Luo | Shuchang Liu | Zuohui Fu | Shijie Geng | Zelong Li | Yongfeng Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Dynamic Causal Collaborative Filtering
Shuyuan Xu | Juntao Tan | Zuohui Fu | Jianchao Ji | Shelby Heinecke | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Learn Basic Skills and Reuse: Modularized Adaptive Neural Architecture Search (MANAS)
Hanxiong Chen | Yunqi Li | He Zhu | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
ExpScore: Learning Metrics for Recommendation Explanation
Bingbing Wen | Yunhe Feng | Yongfeng Zhang | Chirag Shah
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Learning and Evaluating Graph Neural Network Explanations based on Counterfactual and Factual Reasoning
Juntao Tan | Shijie Geng | Zuohui Fu | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Yunqi Li | Yongfeng Zhang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Path Language Modeling over Knowledge Graphsfor Explainable Recommendation
Shijie Geng | Zuohui Fu | Juntao Tan | Yingqiang Ge | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Conversational Search and Recommendation: Introduction to the Special Issue
Claudia Hauff | Julia Kiseleva | Mark Sanderson | Hamed Zamani | Yongfeng Zhang
2021 Volume 39 Issue 4

doi dblp
The 1st International Workshop on Machine Reasoning: International Machine Reasoning Conference (MRC 2021)
Yongfeng Zhang | Min Zhang | Hanxiong Chen | Xu Chen | Xianjie Chen | Chuang Gan | Tong Sun | Xin Luna Dong
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
WSDM 2021 Tutorial on Conversational Recommendation Systems
Zuohui Fu | Yikun Xian | Yongfeng Zhang | Yi Zhang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Towards Long-term Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge | Shuchang Liu | Ruoyuan Gao | Yikun Xian | Yunqi Li | Xiangyu Zhao | Changhua Pei | Fei Sun | Junfeng Ge | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
CSR 2021: The 1st International Workshop on Causality in Search and Recommendation
Yongfeng Zhang | Xu Chen | Yi Zhang | Xianjie Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Tutorial on Fairness of Machine Learning in Recommender Systems
Yunqi Li | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
EXTRA: Explanation Ranking Datasets for Explainable Recommendation
Lei Li | Yongfeng Zhang | Li Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
HOOPS: Human-in-the-Loop Graph Reasoning for Conversational Recommendation
Zuohui Fu | Yikun Xian | Yaxin Zhu | Shuyuan Xu | Zelong Li | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Towards Personalized Fairness based on Causal Notion
Yunqi Li | Hanxiong Chen | Shuyuan Xu | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
FedCT: Federated Collaborative Transfer for Recommendation
Shuchang Liu | Shuyuan Xu | Wenhui Yu | Zuohui Fu | Yongfeng Zhang | Amélie Marian
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Counterfactual Data-Augmented Sequential Recommendation
Zhenlei Wang | Jingsen Zhang | Hongteng Xu | Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
CIKM 2021 Tutorial on Fairness of Machine Learning in Recommender Systems
Yunqi Li | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Counterfactual Review-based Recommendation
Kun Xiong | Wenwen Ye | Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Counterfactual Explainable Recommendation
Juntao Tan | Shuyuan Xu | Yingqiang Ge | Yunqi Li | Xu Chen | Yongfeng Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Popcorn: Human-in-the-loop Popularity Debiasing in Conversational Recommender Systems
Zuohui Fu | Yikun Xian | Shijie Geng | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Efficient Non-Sampling Knowledge Graph Embedding
Zelong Li | Jianchao Ji | Zuohui Fu | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Chong Chen | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Neural Collaborative Reasoning
Hanxiong Chen | Shaoyun Shi | Yunqi Li | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
User-oriented Fairness in Recommendation
Yunqi Li | Hanxiong Chen | Zuohui Fu | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Variation Control and Evaluation for Generative Slate Recommendations
Shuchang Liu | Fei Sun | Yingqiang Ge | Changhua Pei | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Neural Feature-aware Recommendation with Signed Hypergraph Convolutional Network
Xu Chen | Kun Xiong | Yongfeng Zhang | Long Xia | Dawei Yin | Jimmy Xiangji Huang
2020 Volume 39 Issue 1

doi dblp
Explainable Product Search with a Dynamic Relation Embedding Model
Qingyao Ai | Yongfeng Zhang | Keping Bi | W. Bruce Croft
2020 Volume 38 Issue 1

doi dblp
Efficient Neural Matrix Factorization without Sampling for Recommendation
Chong Chen | Min Zhang | Yongfeng Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma
2020 Volume 38 Issue 2

doi dblp
Explainable Recommendation: A Survey and New Perspectives
Yongfeng Zhang | Xu Chen
2020 Volume 14 Issue 1

doi dblp
EARS 2020: The 3rd International Workshop on ExplainAble Recommendation and Search
Yongfeng Zhang | Xu Chen | Yi Zhang | Min Zhang | Chirag Shah
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Understanding Echo Chambers in E-commerce Recommender Systems
Yingqiang Ge | Shuya Zhao | Honglu Zhou | Changhua Pei | Fei Sun | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Learning Personalized Risk Preferences for Recommendation
Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shuchang Liu | Zuohui Fu | Fei Sun | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Beyond User Embedding Matrix: Learning to Hash for Modeling Large-Scale Users in Recommendation
Shaoyun Shi | Weizhi Ma | Min Zhang | Yongfeng Zhang | Xinxing Yu | Houzhi Shan | Yiqun Liu | Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Fairness-Aware Explainable Recommendation over Knowledge Graphs
Zuohui Fu | Yikun Xian | Ruoyuan Gao | Jieyu Zhao | Qiaoying Huang | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shijie Geng | Chirag Shah | Yongfeng Zhang | Gerard de Melo
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
E-commerce Recommendation with Weighted Expected Utility
Zhichao Xu | Yi Han | Yongfeng Zhang | Qingyao Ai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
CAFE: Coarse-to-Fine Neural Symbolic Reasoning for Explainable Recommendation
Yikun Xian | Zuohui Fu | Handong Zhao | Yingqiang Ge | Xu Chen | Qiaoying Huang | Shijie Geng | Zhou Qin | Gerard de Melo | S. Muthukrishnan | Yongfeng Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Neural Logic Reasoning
Shaoyun Shi | Hanxiong Chen | Weizhi Ma | Jiaxin Mao | Min Zhang | Yongfeng Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Generate Neural Template Explanations for Recommendation
Lei Li | Yongfeng Zhang | Li Chen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Towards Controllable Explanation Generation for Recommender Systems via Neural Template
Lei Li | Li Chen | Yongfeng Zhang
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
IART: Intent-aware Response Ranking with Transformers in Information-seeking Conversation Systems
Liu Yang | Minghui Qiu | Chen Qu | Cen Chen | Jiafeng Guo | Yongfeng Zhang | W. Bruce Croft | Haiqing Chen
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Adversarial Distillation for Efficient Recommendation with External Knowledge
Xu Chen | Yongfeng Zhang | Hongteng Xu | Zheng Qin | Hongyuan Zha
2019 Volume 37 Issue 1

doi dblp
Attentive Aspect Modeling for Review-Aware Recommendation
Xinyu Guan | Zhiyong Cheng | Xiangnan He | Yongfeng Zhang | Zhibo Zhu | Qinke Peng | Tat-Seng Chua
2019 Volume 37 Issue 3

doi dblp
Tutorial on Explainable Recommendation and Search
Yongfeng Zhang
Proceedings of the 2019 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, ICTIR 2019, Santa Clara, CA, USA, October 2-5, 2019

doi dblp
EARS 2019: The 2nd International Workshop on ExplainAble Recommendation and Search
Yongfeng Zhang | Yi Zhang | Min Zhang | Chirag Shah
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
SIGIR 2019 Tutorial on Explainable Recommendation and Search
Yongfeng Zhang | Jiaxin Mao | Qingyao Ai
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
BERT with History Answer Embedding for Conversational Question Answering
Chen Qu | Liu Yang | Minghui Qiu | W. Bruce Croft | Yongfeng Zhang | Mohit Iyyer
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Personalized Fashion Recommendation with Visual Explanations based on Multimodal Attention Network: Towards Visually Explainable Recommendation
Xu Chen | Hanxiong Chen | Hongteng Xu | Yongfeng Zhang | Yixin Cao | Zheng Qin | Hongyuan Zha
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Hierarchical Matching Network for Crime Classification
Pengfei Wang | Yu Fan | Shuzi Niu | Ze Yang | Yongfeng Zhang | Jiafeng Guo
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Reinforcement Knowledge Graph Reasoning for Explainable Recommendation
Yikun Xian | Zuohui Fu | S. Muthukrishnan | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Unified Collaborative Filtering over Graph Embeddings
Pengfei Wang | Hanxiong Chen | Yadong Zhu | Huawei Shen | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Relational Collaborative Filtering: Modeling Multiple Item Relations for Recommendation
Xin Xin | Xiangnan He | Yongfeng Zhang | Yongdong Zhang | Joemon M. Jose
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Adaptive Feature Sampling for Recommendation with Missing Content Feature Values
Shaoyun Shi | Min Zhang | Xinxing Yu | Yongfeng Zhang | Bin Hao | Yiqun Liu | Shaoping Ma
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Attentive History Selection for Conversational Question Answering
Chen Qu | Liu Yang | Minghui Qiu | Yongfeng Zhang | Cen Chen | W. Bruce Croft | Mohit Iyyer
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Conversational Product Search Based on Negative Feedback
Keping Bi | Qingyao Ai | Yongfeng Zhang | W. Bruce Croft
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Answer Interaction in Non-factoid Question Answering Systems
Chen Qu | Liu Yang | W. Bruce Croft | Falk Scholer | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 2019 Conference on Human Information Interaction and Retrieval, CHIIR 2019, Glasgow, Scotland, UK, March 10-14, 2019

doi dblp
User Intent Prediction in Information-seeking Conversations
Chen Qu | Liu Yang | W. Bruce Croft | Yongfeng Zhang | Johanne R. Trippas | Minghui Qiu
Proceedings of the 2019 Conference on Human Information Interaction and Retrieval, CHIIR 2019, Glasgow, Scotland, UK, March 10-14, 2019

doi dblp
Value-aware Recommendation based on Reinforcement Profit Maximization
Changhua Pei | Xinru Yang | Qing Cui | Xiao Lin | Fei Sun | Peng Jiang | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Maximizing Marginal Utility per Dollar for Economic Recommendation
Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shuchang Liu | Shijie Geng | Zuohui Fu | Yongfeng Zhang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Neural Variational Correlated Topic Modeling
Luyang Liu | Heyan Huang | Yang Gao | Yongfeng Zhang | Xiaochi Wei
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
WWW'19 Tutorial on Explainable Recommendation and Search
Yongfeng Zhang | Jiaxin Mao | Qingyao Ai
Companion of The 2019 World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Report on EARS'18: 1st International Workshop on ExplainAble Recommendation and Search
Yongfeng Zhang | Yi Zhang | Min Zhang
2018 Volume 52 Issue 2

doi dblp
IFUP: Workshop on Multi-dimensional Information Fusion for User Modeling and Personalization
Feida Zhu | Yongfeng Zhang | Neil Yorke-Smith | Guibing Guo | Xu Chen
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
Sequential Recommendation with User Memory Networks
Xu Chen | Hongteng Xu | Yongfeng Zhang | Jiaxi Tang | Yixin Cao | Zheng Qin | Hongyuan Zha
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
SIGIR 2018 Workshop on ExplainAble Recommendation and Search (EARS 2018)
Yongfeng Zhang | Yi Zhang | Min Zhang
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Analyzing and Characterizing User Intent in Information-seeking Conversations
Chen Qu | Liu Yang | W. Bruce Croft | Johanne R. Trippas | Yongfeng Zhang | Minghui Qiu
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Modeling Dynamic Pairwise Attention for Crime Classification over Legal Articles
Pengfei Wang | Ze Yang | Shuzi Niu | Yongfeng Zhang | Lei Zhang | Shaozhang Niu
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Response Ranking with Deep Matching Networks and External Knowledge in Information-seeking Conversation Systems
Liu Yang | Minghui Qiu | Chen Qu | Jiafeng Guo | Yongfeng Zhang | W. Bruce Croft | Jun Huang | Haiqing Chen
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Towards Conversational Search and Recommendation: System Ask, User Respond
Yongfeng Zhang | Xu Chen | Qingyao Ai | Liu Yang | W. Bruce Croft
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
Multi-Product Utility Maximization for Economic Recommendation
Qi Zhao | Yongfeng Zhang | Yi Zhang | Daniel Friedman
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
Probabilistic Local Matrix Factorization Based on User Reviews
Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Wenwen Ye | Zheng Qin
Information Retrieval Technology - 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings

doi dblp
A Collaborative Neural Model for Rating Prediction by Leveraging User Reviews and Product Images
Wenwen Ye | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Xu Chen | Zheng Qin
Information Retrieval Technology - 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings

doi dblp
Learning a Hierarchical Embedding Model for Personalized Product Search
Qingyao Ai | Yongfeng Zhang | Keping Bi | Xu Chen | W. Bruce Croft
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Personalized Key Frame Recommendation
Xu Chen | Yongfeng Zhang | Qingyao Ai | Hongteng Xu | Junchi Yan | Zheng Qin
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Joint Representation Learning for Top-N Recommendation with Heterogeneous Information Sources
Yongfeng Zhang | Qingyao Ai | Xu Chen | W. Bruce Croft
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Learning and Transferring Social and Item Visibilities for Personalized Recommendation
Xiao Lin | Min Zhang | Yongfeng Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2016

doi dblp
Learning to Rank Features for Recommendation over Multiple Categories
Xu Chen | Zheng Qin | Yongfeng Zhang | Tao Xu
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

doi dblp
HLBPR: A Hybrid Local Bayesian Personal Ranking Method
Xu Chen | Pengfei Wang | Zheng Qin | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11-15, 2016, Companion Volume

doi dblp
Economic Recommendation with Surplus Maximization
Yongfeng Zhang | Qi Zhao | Yi Zhang | Daniel Friedman | Min Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016

2015

doi dblp
Incorporating Phrase-level Sentiment Analysis on Textual Reviews for Personalized Recommendation
Yongfeng Zhang
Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2015, Shanghai, China, February 2-6, 2015

pdf dblp
Exploration of Semantic-aware Approach for Contextual Suggestion Using Knowledge from The Open Web
Yuan Wang | Jie Liu | Yalou Huang | Yongfeng Zhang | Yi Zhang | Xintong Zhang
Proceedings of The Twenty-Fourth Text REtrieval Conference, TREC 2015, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2015

doi dblp
Daily-Aware Personalized Recommendation based on Feature-Level Time Series Analysis
Yongfeng Zhang | Min Zhang | Yi Zhang | Guokun Lai | Yiqun Liu | Honghui Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015

2014

doi dblp
Do users rate or review?: boost phrase-level sentiment labeling with review-level sentiment classification
Yongfeng Zhang | Haochen Zhang | Min Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma
The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014

doi dblp
Explicit factor models for explainable recommendation based on phrase-level sentiment analysis
Yongfeng Zhang | Guokun Lai | Min Zhang | Yi Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma
The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014

doi dblp
Understanding the Sparsity: Augmented Matrix Factorization with Sampled Constraints on Unobservables
Yongfeng Zhang | Min Zhang | Yi Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2013

doi dblp
Improve collaborative filtering through bordered block diagonal form matrices
Yongfeng Zhang | Min Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma
The 36th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '13, Dublin, Ireland - July 28 - August 01, 2013

doi dblp
Localized matrix factorization for recommendation based on matrix block diagonal forms
Yongfeng Zhang | Min Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma | Shi Feng
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013

2010

doi dblp
Investigating Characteristics of Non-click Behavior Using Query Logs
Ting Yao | Min Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma | Yongfeng Zhang | Liyun Ru
Information Retrieval Technology - 6th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2010, Taipei, Taiwan, December 1-3, 2010. Proceedings

Search
Co-authors
Venues