Yoshiaki Itoh


2003

doi dblp
Repeated utterance extraction by a new algorithm for labeling a presentation speech
Yoshiaki Itoh | Kazuyo Tanaka | Shi-wook Lee
Proceedings of the 5th ACM SIGMM International Workshop on Multimedia Information Retrieval, MIR 2003, November 7, 2003, Berkeley, CA, USA

2011

pdf dblp
An STD system for OOV query terms using various subword units
Hiroyuki Saito | Takuya Nakano | Shiro Narumi | Toshiaki Chiba | Kazuma Konno | Yoshiaki Itoh
Proceedings of the 9th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-9, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2011

2013

pdf dblp
An STD System for OOV Query Terms Integrating Multiple STD Results of Various Subword units
Kazuma Konno | Hiroyuki Saito | Shiro Narumi | Kenta Sugawara | Kesuke Kamata | Manabu Kon'no | Jinki Takahashi | Yoshiaki Itoh
Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-10, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18-21, 2013

pdf dblp
Overview of the NTCIR-10 SpokenDoc-2 Task
Tomoyosi Akiba | Hiromitsu Nishizaki | Kiyoaki Aikawa | Xinhui Hu | Yoshiaki Itoh | Tatsuya Kawahara | Seiichi Nakagawa | Hiroaki Nanjo | Yoichi Yamashita
Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-10, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18-21, 2013

2014

pdf dblp
An IWAPU STD System for OOV Query Terms and Spoken Queries
Jinki Takahashi | Takumi Hashimoto | Ryota Kon'no | Shota Sugawara | Kazuki Ouchi | Satoshi Oshima | Takahiro Akyu | Yoshiaki Itoh
Proceedings of the 11th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-11, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 9-12, 2014

2016

pdf dblp
An STD System Using Multiple STD Results and Multiple Rescoring Method for NTCIR-12 SpokenQuery&Doc Task
Ryota Konno | Kazuki Ouchi | Masato Obara | Yoshino Shimizu | Takashi Chiba | Tatsuro Hirota | Yoshiaki Itoh
Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 7-10, 2016